Resultatregnskap Konsern

NOTE 12
KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER
Millioner kroner
2013
2012
Bankinnskudd innenfor konsernkonto
167
228
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
-
16
Sum bankinnskudd
167
244
     
Herav fordelt etter valuta
   
Norske kroner
116
178
Svenske kroner
(19)
21
Euro
67
44
Danske kroner
3
-
Sum bankinnskudd
167
244
     
Konsernet har konsernkontosystem i DNB ASA. Et konsernkontosystem innebærer solidaransvar for deltakende selskaper. Infratek AS's kontoer utgjør eneste mellomværende med bankene, mens innskudd og trekk på datterselskapenes kontoer er interne mellomværende med Infratek AS. Deltakende selskaper i konsernkontosystemet har et solidarisk selvskyldneransvar for samlet trekk i konsernkontosystemet.
     
Konsernet har en kassekreditt med DNB ASA på 100 millioner kroner. Fasiliteten har 1 måned gjensidig oppsigelsestid og er ikke benyttet pr 31. desember 2013.
     
Konsernet har følgende bundne bankinnskudd pr 31. desember 2013:
     
Bundne bankinnskudd
   
Millioner kroner
2013
2012
Skattetrekk
-
4
Depositum
1
1
Andre bundne midler 1)
16
17
Sum bundne bankinnskudd
17
22
     
1) Se note 8 for Infratek AS for forklaring til andre bundne midler