Resultatregnskap Konsern

NOTE 15
LANGSIKTIG GJELD
Millioner kroner
2013
2012
Andre langsiktige lån
7
10
Sum langsiktige lån
7
10
     
Det langsiktige lånet består av et mindre banklån i et av konsernets datterselskaper, samt opsjon knyttet til utkjøpsforpliktelse for Infratek Sikkerhed Danmark A/S. Se også note 25. Opsjonen er målt til virkelig verdi per 31. desember 2013 og verdiendringen er ført over resultatet som finansielle poster. Se også note 22, netto finansposter.
     
Følgende tabell viser verdi av utkjøpsforpliktelser per 31. desember 2013:
Millioner kroner
2013
2012
Andre langsiktige lån
5
7
Sum langsiktige lån
5
7