Resultatregnskap Konsern

NOTE 16
UTSATT SKATTEFORDEL
   
Utsatt skatt nettoføres når konsernet har en juridisk rett til å motregne utsatt skattefordel mot utsatt skatt i balansen.
Millioner kroner
     
2013
2012
Utsatt skattefordel som forventes realisert senere enn 12 måneder
63
61
Utsatt skattefordel som forventes realisert innen 12 måneder
-
-
Sum utsatt skattefordel
     
63
61
           
Utsatt skatt som forventes realisert senere enn 12 måneder
(5)
(23)
Utsatt skatt som forventes realisert innen 12 måneder
-
-
Sum utsatt skatt
     
(5)
(23)
Sum utsatt skattefordel– netto
     
57
41
           
Millioner kroner
     
2 013
2 012
Balanseført per 1. januar
     
41
152
Estimatendring pensjoner over utvidet resultat
     
(6)
(96)
Resultatført i perioden
     
21
(15)
Balanseført per 31. desember
     
57
41
           
Spesifikasjon utsatt skatt
         
   
 Pensjoner
Fremførbart
Annet
 Sum
Millioner kroner
   
underskudd
   
Utsatt skattefordel:
         
Utsatt skattefordel per 31. desember 2011
 
163
6
3
172
Estimatendring pensjoner over utvidet resultat
 
(96)
-
-
(96)
Resultatført i perioden
 
(4)
(6)
(2)
(12)
Utsatt skattefordel per 31. desember 2012
 
63
-
1
64
Estimatendring pensjoner over utvidet resultat
 
(6)
-
-
(6)
Resultatført i perioden
 
(3)
-
7
4
Utsatt skattefordel per 31. desember 2013
 
55
-
8
63
 
   
Driftsmidler
Gevinst &
Anleggs-
 
Millioner kroner
   
tapskonto
kontrakter
Sum
Utsatt skatteforpliktelse:
         
Utsatt skatteforpliktelse per 31. desember 2011
 
(7)
(5)
(8)
(20)
Utsatt skatt fra oppkjøpt virksomhet
 
-
-
-
-
Utsatt skatt knyttet til solgt virksomhet
 
-
-
-
-
Resultatført i perioden
 
(1)
1
(3)
(3)
Utsatt skatteforpliktelse per 31. desember 2012
 
(8)
(4)
(11)
(23)
Utsatt skatt fra oppkjøpt virksomhet
 
-
-
-
-
Utsatt skatt knyttet til solgt virksomhet
 
-
-
-
-
Resultatført i perioden
 
10
5
3
18
Utsatt skatteforpliktelse per 31. desember 2013
 
2
1
(8)
(5)
           
Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart skattemessig underskudd er balanseført i den grad det er sannsynlig at konsernet kan anvende dette mot fremtidig skattepliktig overskudd.