Resultatregnskap Konsern

NOTE 18
TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE
 
Per 31. desember 2013 eier Infratek Group AS 79,5 prosent av aksjene i Infratek AS. Det har i løpet av året ikke forekommet nærstående transaksjoner med Infratek Group AS eller nærstående av de. Hafslund ASA og Fortum Nordic AB var frem til og med 26. juni 2013 å betrakte som nærstående parter, hvor Infratek konsernet selger varer og tjenester til Hafslund konsernet og Fortum konsernet, og kjøper i mindre grad varer og tjenester fra Hafslund og Fortum konsernene. Alle transaksjoner mellom partene er basert på markedsmessige betingelser.
         
I perioden hvor Hafslund-konsernet var å anse som nærstående parter i 2013 utgjorde salg av varer og tjenester 201,8 millioner og kjøp av varer og tjenester 7,4 millioner. I samme periode utgjorde salg av varer og tjenester til Fortum-konsernet 224,0 millioner og kjøp av varer og tjenester fra Fortum konsernet 3,7 millioner.