Resultatregnskap Konsern

NOTE 19
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Spesifikasjon andre driftskostnader
   
Millioner kroner
2013
2012
Vedlikeholdskostnader og småanskaffelser
(54)
(54)
Konsulentkostnader
(45)
(50)
Husleie, strøm etc.
(89)
(59)
Salgs- og markedsføringskostnader
(10)
(9)
Kontorkostnader
(18)
(19)
Transportkostnader
(135)
(117)
Andre driftskostnader
(98)
(32)
Sum andre driftskostnader
(448)
(340)
     
Spesifikasjon av honorar til revisor
   
Millioner kroner
2013
2012
Lovpålagt revisjon
(2)
(2)
Attestasjonstjenester
-
-
Skatterådgivning
-
-
Andre tjenester utenfor revisjon
(1)
(1)
Totalt honorar til revisor
(3)
(3)