Resultatregnskap Konsern

NOTE 21
GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Oversikten viser honorar for perioden 1. januar til 31. desember 2013 for ledende ansatte i Infratek konsernet, definert som styret og konsernledelsen.
               
Spesifisert godtgjørelse til styret og ledende ansatte i Infratek 2013
Beløp i tusen kroner
Fastlønn, annen kompensasjon og styrehonorar1), 5)
 
Innskudd i pensjonsordning 6)
Endring opptjente pensjonsrettigheter 6)
   
Navn
Stilling
Bonus2), 5)
Lån
Antall aksjer3)
     
Styret
             
Mimi K. Berdal
Styrets leder
244
-
-
-
-
12 000
Lars Ove Håkansson
Styrets nestleder
-
-
-
-
-
-
Peter Strannegård
Styrets nestleder 7.5. - 26.9
67
-
-
-
-
-
Hans Kristian Rød
Styrets nestleder 1.1. - 7.5
104
-
-
-
-
-
Mari Thjømøe
Styremedlem
-
-
-
-
-
-
Thorbjørn Graarud
Styremedlem
-
-
-
-
-
-
Carl Johan Falkenberg, 4)
Styremedlem
-
-
-
-
-
-
Dag Andresen
Styremedlem 1.1. - 26.09
175
-
-
-
-
2 000
Kari Ekelund Thørud
Styremedlem 1.1. - 26.09
145
-
-
-
-
-
Roger Andrè Hansen
Ansattes representant
887
21
-
48
246
1 500
Rune Tobiassen
Ansattes representant
878
-
10
-
-
1 500
Olle Strömberg
Ansattes representant
SEK 596
-
SEK 35
-
-
-
               
Konsernledelse
             
Lars Bangen
Konsernsjef / Konserndirektør Lokal Infrastruktur
2 010
150
-
164
393
102 000
Vibecke Skjolde
Konserndirektør / CFO
1 777
231
18
-
263
13 500
Alf Engqvist
Konserndirektør Sentral Infrastruktur
SEK 1 770
SEK 114
SEK 57
SEK 576
-
8 000
Lars Erik Finne
Konserndirektør Sikkerhet
1 487
119
29
89
357
61 500
Amund Kristiansen
Konserndirektør / HR
1 282
-
17
-
360
-
Bjørn Frogner
Konsernsjef 1.1. - 25.10
4 983
313
31
179
212
206 000
               
Merk:
1) Fastlønn omfatter lønn, naturalytelser, fordel billån, elektronisk kommunikasjon, mv. i 2013. Prinsippet med trekke ut opptjent bonus i foregående år er endret og bonus medtas nå i utbetalingsåret.
2) Utbetalt i 2013, opptjent i 2012.
3) Aksjer i hovedsak kjøpt til markedskurs. Som del av noteringen ved Oslo Børs desember 2007 fikk alle ansatte rett til å kjøpe inntil 1500 aksjer med 20 prosent rabatt.
4) Carl Johan Falkenberg er rådgiver for Triton-fondene som indirekte eide 50.744.412 aksjer i Infratek AS ved utgangen av 2013.
5) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og 31,4 prosent i Sverige.
6) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og löneskatt med 24,26 prosent i Sverige.
               
Spesifisert godtgjørelse til styret og ledende ansatte i Infratek 2012
Beløp i tusen kroner
Fastlønn, annen kompensasjon og styrehonorar1), 6)
 
Innskudd i pensjonsordning 7)
Endring opptjente pensjonsrettigheter 7)
   
Navn
Stilling
Bonus2), 6)
Lån
Antall aksjer3)
     
Styret
             
Mimi K. Berdal
Styrets leder
235
-
-
-
-
12 000
Hans Kristian Rød, 4)
Styrets nestleder
204
-
-
-
-
-
Tove Elisabeth Pettersen, 5)
Styremedlem
75
-
-
-
-
-
Dag Andresen
Styremedlem
184
-
-
-
-
2 000
Kari Ekelund Thørud, 5)
Styremedlem
78
-
-
-
-
-
Roger Andrè Hansen
Ansattes representant
801
21
-
46
71
1 500
Otto Rune Stokke
Ansattes representant
657
-
-
84
-
-
Kalle Strandberg
Ansattes representant
SEK 477
-
SEK 15
-
-
-
               
Konsernledelse
             
Bjørn Frogner
Konsernsjef
2 786
313
30
162
258
206 000
Vibecke Skjolde
Konserndirektør / CFO
1 652
231
18
-
303
13 500
Lars Bangen
Konserndirektør Lokal Infrastruktur
1 847
150
-
156
114
102 000
Alf Engqvist
Konserndirektør Sentral Infrastruktur
SEK 1 674
114
SEK 41
SEK 530
-
8 000
Lars Erik Finne
Konserndirektør Sikkerhet
1 439
119
28
83
397
61 500
               
Merk:
1) Fastlønn omfatter lønn, naturalytelser, fordel billån, elektronisk kommunikasjon, mv. i 2013 fratrukket opptjent bonus i 2012 men utbetalt i 2013.
2) Opptjent bonus i 2012 som utbetales i 2013 eksklusive feriepenger .
3) Aksjer i hovedsak kjøpt til markedskurs. Som del av noteringen ved Oslo Børs desember 2007 fikk alle ansatte rett til å kjøpe inntil 1500 aksjer med 20 prosent rabatt.
4) Hans Kristian Rød er ansatt i Fortum konsernet som eier 21.074.864 aksjer i Infratek AS.
5) Tove Elisabeth Pettersen fratråde etter avholdt generalforsamling og ble erstattet av Kari Ekelund Thørud. Thørud er ansatt i Hafslund konsernet som eier 27.652.360 aksjer i Infratek AS.
6) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og 31,4 prosent i Sverige.
7) Angitte beløp er i tillegg grunnlag for arbeidsgiveravgift med 14,1 prosent i Norge og löneskatt med 24,26 prosent i Sverige.
               
Betingelser konsernsjef og øvrig konsernledelse
Konsernsjefen har rett til en årlig fastlønn på 2,6 millioner kroner samt rett til bonus begrenset oppad til 50 prosent av fastlønn. Bonusen fastsettes årlig basert på konsernets verdiutvikling i form av aksjekurs, konsernmål og individuell vurdering basert på satte mål. Konsernsjefen har 6 måneders oppsigelsestid. Ved opphør av arbeidsforholdet har han på visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 18 måneder. Øvrig konsernledelse har rett til en årlig fastlønn på mellom 1,3 million og 1,8 million kroner. Årlig bonus er begrenset oppad til 35 prosent av fastlønn. Bonus fastsettes årlig. Halvparten av utbetalt bonus, både for konsernsjef og øvrig konsernledelse, skal benyttes til kjøp av aksjer i Infratek AS med to års bindingstid gitt at selskapet ikke er i en innsideposisjon. Øvrig konsernledelse har en oppsigelsestid på 6 måneder og ved opphør av arbeidsforholdet, på visse vilkår, i tillegg til oppsigelsestiden, rett til lønn i 12 måneder.
               
Konsernledelsens pensjonsrettigheter varierer med lengde og type stilling innenfor tidligere Hafslund-konsernet. Konserndirektør Lars Erik Finne er medlem av Hafslund Private Pensjonskasse, mens konst. konsernsjef Lars Bangen er medlem av Hafslund Offentlige Pensjonskasse.
               
Pensjonskassene representerer ytelsesbaserte pensjonsordninger på mellom 60 og 70 prosent, oppad begrenset til 12 G (1 G = 85 245 kroner). I tillegg til medlemskap i Hafslund Private Pensjonskasse har Finne en årlig innskuddsbasert pensjonsordning tilsvarende 3 prosent, opptil 12 G. Vibecke Skjolde og Amund Kristiansen har kun innskuddsbasert pensjonsordning på 2 prosent av brutto årslønn opp til 12 G. Konsernledelsens pensjonsalder er 67 år. Norske medlemmer av konsernledelsen har rett til tidligere fratreden i samsvar med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale.
               
Alf Engqvist er omfattet av ytelsesbasert pensjonsordning som gjelder tjenestemenn i Sverige (ITP-planen). Ytelsen tilsvarer 10 prosent av lønn mellom 0 og 424 500 svenske kroner, 65 prosent på lønn mellom 424 500 og 1 132 000 svenske kroner og 32,5 prosent på lønn mellom 1 132 000 og 1 698 000 svenske kroner i 2013. Engqvist har i tillegg en innskuddsbasert pensjonsordning på 2 prosent av brutto årslønn. Pensjonsalder er 65 år.
               
Medlemmer av konsernledelsen har gruppelivsforsikring, helseforsikring og er tildelt rentefrie billån på mellom 400 000 og 500 000 kroner, som nedskrives med en tidel av opprinnelig lånebeløp per år. I tillegg er det tildelt årlig biltilskudd. Fordelen inkluderes i kolonnen fastlønn m.m, og rentefordelen blir innberettet. I tillegg tilbys naturalytelser som ADSL (hjemmekontor), mobiltelefon og aviser.
               
Aksjebasert avlønning
Det er ikke inngått avtale om aksjeordning for ansatte i Infratek-konsernet.
               
Godtgjørelse til styret og revisjonsutvalget i Infratek AS
Godtgjørelse til styrets og revisjonsutvalgets medlemmer foreslås av selskapets valgkomité og vedtas av generalforsamlingen.
               
Styrets årlige honorar tilsvarer; styrets leder 248 000 kroner, styrets nestleder 181 000 kroner og øvrige styremedlemmer 160 000 kroner. Revisjonsutvalgets årlige honorar tilsvarer 33 500 kroner pr medlem.
               
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Styret i Infratek AS vedtok 6. februar 2008 erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, definert som konsernsjef og konsernledelse.
               
Styret vil legge følgende retningslinjer for kompensasjon frem for avstemning på generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
               
Fastlønn: Fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå, kompetanse og tid i stilling. Lønnen skal være konkurransedyktig i forhold til ansvarsforhold og industrinivå.
               
Naturalytelser: Til bilhold eller hvor annen tilfredsstillende sikkerhet stilles, kan det tildeles rentefrie lån som nedskrives over 10 år innenfor vedtatte retningslinjer. Det kan videre tildeles et driftstilskudd relatert til bilhold. Utover dette skal naturalytelser i hovedsak knyttes til utgifter til ADSL (hjemmekontor), mobiltelefon og aviser.
               
Årlig bonus: Bonus skal fastsettes og utbetales med utgangspunkt i stillingsnivå og den merverdi som den ansatte eller en gruppe av ansatte har skapt. Årlig bonus for konsernsjef og konsernledelsen skal begrenses oppad til 50 prosent av fastlønn. Unntak fra dette skal avgjøres av styret samt begrunnes i styreprotokollen. Bonusen fastsettes årlig. Konsernmål besluttes av styret.
               
Aksjeordninger: Konsernsjef og konsernledelsen skal omfattes av aksjeordning for alle ansatte. Ved aksjeordninger utover ordning som omfattes av alle ansatte, skal bindingstid benyttes på deler eller hele aksjeordningen.
               
For å styrke båndene mellom ansatte og konsernet, samt gi ansatte i Infratek mulighet til å ta del i konsernets framtidige verdiskaping skal det vurderes å gi alle ansatte mulighet til å få tildelt eller kjøpt aksjer i Infratek AS. Aksjeordninger skal vurderes opp mot annen avlønning og i forhold til konkurransedyktig avlønning innen de markeder selskapet har virksomhet. Aksjer skal tildeles basert på fastsatte nøkkeltall for konsernet samt type stilling, stillingsprosent og ansettelsestid. Eventuelle aksjetilbud skal sees i sammenheng med det totale lønnsoppgjøret for konsernet.
               
Opsjonsordninger: Konsernet benytter ikke opsjonsordninger.
               
Pensjon: Utover de ordninger som er etablert historisk, kan konsernsjef og konsernledelsen ha en innskuddsbasert pensjonsordning på inntil fem prosent av 12 G så sant annet ikke avtales særskilt med styret. Pensjonsalderen for disse skal som hovedregel være 67 år. Konsernsjef og konsernledelsen har rett til tidligere fratreden i samsvar med den til enhver tid gjeldende AFP-avtale.
               
Oppsigelsestid og etterlønn: Konsernsjef og konsernledelsen skal ha en oppsigelsestid på seks måneder. I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 12 til 18 måneder benyttes.
               
Samtlige ansatte i konsernledelsen i Infratek har godtgjørelse som sammenfaller med erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
               
Retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse ble første gang vedtatt av styret den 26. oktober 2007. Konsernet vil søke å gjennomføre retningslinjene i konsernet, men respekterer eventuelle tidligere inngåtte avtaler.