Resultatregnskap Konsern

NOTE 22
FINANSKOSTNADER
Netto finansposter
   
Millioner kroner
2013
2012
Renteinntekter
1
2
Andre finansinntekter
1
1
Rentekostnader
(3)
(1)
Andre finanskostnader
(7)
(9)
Sum finansposter
(8)
(6)
     
Netto finansposter er negativt påvirket av endring i opsjon knyttet til utkjøpsforpliktelse for Infratek Sikkerhed Danmark A/S med 0,1 millioner. Netto finansposter er videre negativt påvirket med 8,1 millioner som følge av netto rentekostnad på beregnet pensjonsforpliktelse, samt beregnet avkastning på pensjonsmidlene. Se også note 17.