Resultatregnskap Konsern

NOTE 23
SKATTEKOSTNAD
Millioner kroner
2013
2012
Betalbar skatt
(20)
(14)
Endring i utsatt skatt
21
(15)
Sum skattekostnad
1
(29)
     
Betalbar skatt i balansen
   
Millioner kroner
2013
2012
Betalbar skattekostnad
20
15
Forskuddsbetalt skatt
(21)
(14)
Betalbar skatt i balansen
(1)
1
     
Avstemming effektiv skattesats
   
Skattekostnaden avviker fra det beløp som hadde framkommet dersom nominell skattesats hadde vært benyttet. Differansen mellom nominell skattesats og effektiv skattesats består av følgende:
Millioner kroner
2013
2012
Resultat før skattekostnad
(61)
96
Skatt beregnet med forventet gjennomsnittlig skattesats (28 %)
17
(27)
Ikke fradragsberettigede kostnader
(6)
(2)
Ikke fradragsberettiget goodwillnedskrivning
(11)
-
Forskjell på grunn av ulik skattesats
(1)
-
Effekt av endret skattesats
3
-
Sum skattekostnad
1
(29)
     
Effektiv skattesats
2 %
30 %
     
Effektiv skattesats for 2013 er negativt påvirket av permanente forskjeller, samt endring i forskjeller som ikke gir grunnlag for beregning av utsatt skatt.