Resultatregnskap Konsern

NOTE 24
KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN
   
Spesifikasjon av konsernets kontantstrøm fra drift
         
Millioner kroner
Note
2013
2012
   
Resultat før skattekostnad
 
(61)
96
   
Justeringer for:
         
- av- og nedskrivninger
6, 7
97
41
   
- andre ikke likviditetsmessige poster (husleie)
 
19
1
   
- gevinst/tap salg driftsmidler
 
25
0
   
- endring pensjonsforpliktelse
17
(3)
(12)
   
- finansinntekter/-kostnader
22
(1)
1
   
Endringer i arbeidskapital:
         
- Varer
 
14
2
   
- Kundefordringer og andre fordringer
 
(35)
17
 
 
- Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
 
(10)
(9)
   
- Andre arbeidskapitalposter
 
(1)
(4)
   
Kontantstrøm fra driften
 
44
133
   
Omregningsdifferanse knyttet til arbeidskapitalposter
 
18
(3)
   
Kontantstrøm fra driften før skatt og renter
 
62
130