Resultatregnskap Konsern

NOTE 25
VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING
Oppkjøp av Infratek Sikkerhed Danmark A/S (tidl. Plahn Systems A/S)
   
10. januar 2013 overtok Infratek Sikkerhet AS 51 prosent av aksjene i det danske sikkerhetsselskapet Plahn Systems A/S. Som del av kjøpet eksisterer det både en salgsopsjon og en kjøpsopsjon knyttet til de resterende 49 prosent av aksjene i selskapet, som forfaller i 2018. På bakgrunn av eksisterende opsjoner, og siden Infratek ikke har full kontroll over hvorvidt minoritetsinteressen skal beholdes i framtiden, er kjøpet etter IFRS å anse for å være kjøp av 100 prosent av aksjene, men med en forpliktelse til å betale resterende 49 prosent av aksjene når opsjonene forfaller i 2018.
 
       
Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av Infratek Sikkerhed Danmark A/S er som følger:
   
Millioner kroner
2013
   
Kjøpesum 51 % av aksjene
6
   
Estimert verdi opsjon resterende 49 %
5
   
Totalt vederlag
11
   
Virkelig verdi anskaffede netto eiendeler
2
   
Goodwill
9
   
       
Observerbare eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet per 10. januar 2013:
 
Millioner kroner
Virkelig verdi
   
Varige driftsmidler
2
   
Varelager
2
   
Kundefordringer og andre fordringer
12
   
kontanter og kontantekvivalenter
2
   
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(15)
   
Langsiktig lån
(1)
   
Anskaffede netto eiendeler
2
   
       
Goodwill knyttet til oppkjøpet:
     
Etter at virkelig verdi knyttet til alle identifiserbare eiendeler og gjeld er evaluert, sitter konsernet igjen med en nettopost som er aktivert som goodwill. Beregnet goodwill er aktivert i konsernets balanse basert på en forventing om at synergieffekter med konsernets allerede bestående virksomhet vil gi konsernet muligheter for økt inntektsvekst i framtiden. Se for øvrig note 7. Goodwill posten gir ikke rett til skattemessig fradrag.
 
       
Netto kontantutlegg knyttet til kostprisen
     
Millioner kroner
2013
   
Virkelig verdi av overtatte likvide midler på oppkjøpstidspunktet
2
   
Kontantvederlag 51 %
(6)
   
Netto kontantvederlag
(4)
   
       
Påvirkning på årets resultat av oppkjøpte selskap
     
Kjøpet av Plahn Systems A/S ble gjort med virkning fra 10. januar 2013. Selskapets resultat som er inkludert i konsernets resultat for 2013 er av denne grunn opptjent resultat i perioden 10. januar 2013 - 31. desember 2013.
 
       
Det kjøpte selskapet har bidratt med følgende driftsinntekter og driftsresultater i konsernets årsresultat for 2013:
 
       
Millioner kroner
2013
   
Driftsinntekter
46
   
Driftsresultat
2
   
       
Oppkjøp av Infratek Säkerhet Sverige AB
   
Infratek Sikkerhet AS har med virkning fra 10. juli 2013 utøvet kjøpsopsjonen på de resterende aksjene i Infratek Säkerhet Sverige AB. Fra før av hadde Infratek Sikkerhet AS en eierprosent på 51 prosent i selskapet. Ved utøvelse av kjøpsopsjonen i juli 2013 betalte Infratek Sikkerhet 6,4 millioner for de resterende 49 prosentene av selskapet. Det har ikke oppstått ny goodwill som følge av kjøpet av den resterende eierandelen.
 
       
Oppkjøp av WKTS AB (Wigh Kellokumpu Track Service AB)
   
2. februar 2012 overtok Infratek Sverige AB 100 prosent av aksjene i det svenske jernbaneselskapet WKTS AB.
 
       
Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av WKTS AB er som følger:
   
Millioner kroner
2012
   
Kjøpesum 100 % av aksjene
13
   
Totalt vederlag
13
   
Virkelig verdi anskaffede netto eiendeler
5
   
Goodwill
7
   
       
Observerbare eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet per 2. februar 2012:
 
Millioner kroner
Virkelig verdi
   
Varige driftsmidler
5
   
Varelager
1
   
Kundefordringer og andre fordringer
7
   
Kontanter og kontantekvivalenter
3
   
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(8)
   
Langsiktig lån
(2)
   
Anskaffede netto eiendeler
5
   
       
Goodwill knyttet til oppkjøpet:
     
Etter at virkelig verdi knyttet til alle identifiserbare eiendeler og gjeld er evaluert, sitter konsernet igjen med en nettopost som er aktivert som goodwill. Beregnet goodwill er aktivert i konsernets balanse basert på en forventing om at synergieffekter med konsernets allerede bestående virksomhet vil gi konsernet muligheter for økt inntektsvekst i framtiden. Se for øvrig note 7. Goodwill posten gir ikke rett til skattemessig fradrag.
 
       
Netto kontantutlegg knyttet til kostprisen
     
Millioner kroner
2012
   
Virkelig verdi av overtatte likvide midler på oppkjøpstidspunktet
3
   
Kontantvederlag 100 %
(13)
   
Netto kontantvederlag
(10)
   
       
Påvirkning på årets resultat av oppkjøpte selskap
     
Kjøpet av WKTS AB ble gjort med virkning fra 2. februar 2012. Selskapets resultat som er inkludert i konsernets resultat for 2012 er av denne grunn opptjent resultat i perioden 2. februar 2012 - 31. desember 2012.
 
       
Det kjøpte selskapet har bidratt med følgende driftsinntekter og driftsresultater i konsernets årsresultat for 2012:
 
       
Millioner kroner
2012
   
Driftsinntekter
28
   
Driftsresultat
1
   
       
Oppkjøp av Infratek Mätkontrol AB (tidl. Emsab AB)
     
6. mars 2012 overtok Infratek Sverige AB 100 prosent av aksjene i det svenske selskapet Emsab AB, et akkreditert laboratorium som utfører kalibrering av blant annet elinstrumenter, elmålere og målesystem.
 
       
Oppkjøpsanalyse knyttet til oppkjøpet av Infratek Mätkontroll AB er som følger:
   
Millioner kroner
2012
   
Kjøpesum 100 % av aksjene
4
   
Totalt vederlag
4
   
Virkelig verdi anskaffede netto eiendeler
0
   
Goodwill
4
   
       
Observerbare eiendeler og gjeld knyttet til oppkjøpet per 6. mars 2012:
 
Millioner kroner
Virkelig verdi
   
Kundefordringer og andre fordringer
1
   
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(1)
   
Anskaffede netto eiendeler
0
   
       
Goodwill knyttet til oppkjøpet:
     
Etter at virkelig verdi knyttet til alle identifiserbare eiendeler og gjeld er evaluert, sitter konsernet igjen med en nettopost som er aktivert som goodwill. Beregnet goodwill er aktivert i konsernets balanse basert på en forventing om at synergieffekter med konsernets allerede bestående virksomhet vil gi konsernet muligheter for økt inntektsvekst i framtiden. Se for øvrig note 7. Goodwill posten gir ikke rett til skattemessig fradrag.
 
       
Netto kontantutlegg knyttet til kostprisen
     
Millioner kroner
2012
   
Virkelig verdi av overtatte likvide midler på oppkjøpstidspunktet
-
   
Kontantvederlag 100 %
(4)
   
Netto kontantvederlag
(4)
   
       
Påvirkning på årets resultat av oppkjøpte selskap
     
Kjøpet av Emsab AB ble gjort med virkning fra 6. mars 2012. Selskapets resultat som er inkludert i konsernets resultat for 2012 er av denne grunn opptjent resultat i perioden 6. mars 2012 - 31. desember 2012.
 
       
Det kjøpte selskapet har bidratt med følgende driftsinntekter og driftsresultater i konsernets årsresultat for 2012:
 
       
Millioner kroner
2012
   
Driftsinntekter
25
   
Driftsresultat
1