Resultatregnskap Konsern

NOTE 26
SALG AV DATTERSELSKAPER
Med effekt fra 30. september 2013 ble datterselskapet Eiendomssikring AS solgt for 24,5 millioner kroner.
 
       
Konsernbalansen knyttet til Eiendomssikring AS på salgstidspunktet fordelte seg på følgende måte:
 
       
Bokført verdi av eiendeler og gjeld på salgstidspunktet:
     
Millioner kroner
2013
   
Utsatt skattefordel
-
   
Goodwill
14
   
Varelager
8
   
Kundefordringer og andre fordringer
4
   
Kontanter og kontantekvivalenter
3
   
Driftsgjeld
(9)
   
Bokført verdi av solgte eiendeler og gjeld
20
   
Salgspris inkludert salgskostnader
25
   
Gevinst ved salg av Eiendomssikring AS
5
   
       
Netto kontantvederlag ved salg av Eiendomssikring AS
     
Millioner kroner
2013
   
Salgsbeløp*
15
   
Kontanter og kontantekvivalenter i Eiendomssikring AS
(3)
   
Netto kontantvederlag ved salg av Eiendomssikring AS
12
   
       
* Ved salgstidspunktet 30. september 2013 mottok Infratek Sikkerhet AS 15 millioner. Resterende beløp på 9,5 millioner betales den 1. mars 2014.
 
       
Resultat fra avviklet virksomhet (Eiendomssikring AS)
     
Millioner kroner
2013
2012
 
Driftsinntekter
21
31
 
Driftsresultat
3
5
 
Skattekostnad
(1)
(2)
 
Årsresultat
2
3
 
Gevinst ved salg av Eiendomssikring AS
5
-
 
Årsresultat fra avviklet virksomhet
7
3