Resultatregnskap Konsern

NOTE 27
GARANTIFORPLIKTELSER
 
Spesifikasjon av andre avsetninger og forpliktelser
   
Millioner kroner
2013
2012
 
Garantiforpliktelser
1
1
 
Avsetninger for husleieforpliktelser
19
-
 
Totalt andre avsetninger og forpliktelser
20
1
 
       
Totale garantiforpliktelser utgjør 1 million kroner i konsernet pr 31. desember 2013. Bokførte framtidige garantiforpliktelser er skjønnsmessige beregnet, men historisk erfaring er lagt til grunn.
 
       
Konsernet inngikk i 2009 en tiårs leiekontrakt knyttet til Breivollveien 31, som følge av salg av virksomhet og andre tilpasninger har selskapet i dag ledige lokaler. Ledige lokaler i Breivollveien har vært annonsert for utleie i to år uten resultat og er vurdert til å oppfylle kriteriet for tapsbringende kontrakt i henhold til gjeldende regelverk for regnskapsrapportering.
       
Infratek har siden 2010 leid ut 4. etasje på fremleie og som et ledd i gjennomgangen av konsernets forpliktelser er det gjort en oppdatert vurdering av kontantstrømmene i fremleieavtalen. Ny vurdering av metode for allokering av felleskostnader tilsier at konsernet har et tap på leiekontrakten som løper ut 2018. Avsetningen er gjort med utgangspunkt i kontraktsfestede utbetalinger over gjenværende leieperiode, og det foreligger dermed lav usikkerhet knyttet til forpliktelsens størrelse. Kravet for måling av avsetningen innfrir vilkårene for beste estimat av forpliktelsen. I beregningen er det brukt SSB sin langtidsprognose for KPI med 2,2 prosent og diskonteringsrente hentet fra 5 årig langtidsprognose for risikofri rente basert på statsobligasjonsrenter for den gjenværende kontraktsperioden, pt. 2,07 prosent.
       
Beste estimat for tap på husleiekontrakten i Breivollveien er 24,5 millioner ved utgangen av 2013, hvorav 5 millioner er klassifisert som kortsiktig mens resterende 19,5 millioner er langsiktige.