Resultatregnskap Konsern

NOTE 28
BETINGEDE FORPLIKTELSER
     
Betingede forpliktelser knyttet til norske og finske ansatte
For 59 av de ansatte i Infrateks finske datterselskap; Infratek Finland Oy, som tidligere var medlemmer av Fortum Pension Foundation eksisterer det en betinget forpliktelse ved eventuell oppsigelse initiert fra selskapets side. Ved en eventuell oppsigelse av ansatte initiert fra selskapets side, er Infratek Finland Oy forpliktet til å kompensere for eventuell forskjell mellom estimert definert pensjonsytelse ifølge den ytelsesbaserte supplerende pensjonsavtalen og opptjent pensjon fra den obligatoriske tjenestepensjonsordningen. Størrelsen på beløpet er avhengig av om den ansatte fortsetter å opptjene pensjon i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen etter oppsigelsen eller ikke. Denne betingede forpliktelsen er estimert til mellom EURO 6 000 og 7 000 pr. år pr. ansatt. Gjennomsnittlig alder på disse 59 ansatte er ca. 58 år pr 31. desember 2013.
           
Infratek Service AS, innfusjonert i Infratek Norge AS (Infratek Entreprenør AS) i 2009, overtok 25 ansatte fra Halden E-verk i 1992. Disse ansatte ble overflyttet til KLP i 1992 men har historiske pensjonsrettigheter opptjent i Halden Kommunale Pensjonskasse. Det er siden overtakelsen i 1992 ikke mottatt krav om reguleringspremie eller liknende fra Halden Kommunale Pensjonskasse. Infratek Norge AS (Infratek Entreprenør AS) anser på denne bakgrunn at man ikke har en forpliktelse overfor Halden Kommunale Pensjonskasse.
           
Bank- og konserngarantier
Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper konsernet bankgarantier. Disse bankgarantiene utgjorde per 31. desember 2013 166,3 millioner hvorav skattetrekksgarantier med 30,3 millioner og prosjektgarantier med 136,0 millioner. Tilsvarende garantier i 2012 utgjorde henholdsvis 30,2 millioner og 71,5 millioner.
           
I tillegg er det gitt konserngarantier på 61,3 millioner, i fjor var tilsvarende beløp 44,2 millioner.