Resultatregnskap Konsern

NOTE 29
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
   
Infratek overdrar sikkerhetsvirksomheten i Finland til Turvatiimi Oyj
     
Infratek, ved forretningsområdet Sikkerhet, solgte den 14. februar 2014 kundeporteføljen i sikkerhetsvirksomheten i Finland til selskapet Turvatiimi Oyj. De seks ansatte i Infratek Security Finland Oy blir alle med over til Turvatiimi.
           
Infratek har flere nordiske sikkerhetskunder med virksomhet i Finland. For å håndtere det finske sikkerhetsmarkedet fremover, inngikk Infratek og Turvatiimi en partneravtale. Turvatiimi har landsdekkende virksomhet i Finland innen manuelle sikkerhetstjenester og er børsnotert i Helsinki.
           
Vedtak om strykning av Infratek AS fra notering på Oslo Børs
     
Oslo Børs vedtok den 18. mars 2014 å stryke aksjene i Infratek AS fra notering på Oslo Børs. Strykning av aksjene ble gjennomført i henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4), jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1). På dette grunnlag fattet Oslo Børs den 18. mars 2014 følgende vedtak:
           
Aksjene i Infratek AS strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag var den 20. mars 2014.
           
Vedtak om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap
     
Ekstraordinær generalforsamling vedtok den 10. mars 2014 omdannelse av selskapet Infratek ASA til aksjeselskap, jf allmennaksjeloven §15-1. Vedtaket har trådt i kraft i forbindelse med at selskapets aksjer er strøket fra notering på Oslo Børs, og omdannelsen ble registrert i Foretaksregisteret 28. mars 2014.
           
Styret og ledelsen i Infratek er ikke kjent med ytterligere hendelser etter balansedagen som kan påvirke resultat, balanse, kontantstrømoppstilling eller oppstilling over endringer i egenkapital.