Resultatregnskap Konsern

NOTE 3
FINANSIELL RISIKOSTYRING
Konsernets virksomhet innebærer primært eksponering mot valutarisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og kredittrisiko. Konsernet er ikke eksponert for finansiell prisrisiko av betydning.
             
Risikostyringen i konsernet skal gjennom synliggjøring og bevisst styring av både finansielle og operasjonelle risikofaktorer støtte opp under verdiskapingen i konsernet og sikre en fortsatt solid finansiell plattform. Ledelsen innenfor hvert forretningsområde har ansvaret for løpende oppfølging av risikoforhold innenfor sitt ansvarsområde. For omtale av øvrige risikoområder konsernet er eksponert mot, se Styrets beretning og retningslinjer for Eierstyring og selskapsledelse.
             
a) Valutarisiko
           
Infratek er i liten grad operasjonelt influert av valutasvingninger, da virksomheten i begrenset grad har hatt kjøp i utenlandsk valuta eller handel over landegrensene. Når vesentlig valutarisiko oppstår vurderes denne særskilt og sikres evt. gjennom terminkontrakter e.l. Konsernet hadde ingen finansielle derivater for valutasikring per 31. desember 2013 og per 31. desember 2012.
             
Konsernet driver virksomhet i Norge, Sverige, Danmark og Finland og er derav regnskapsmessig eksponert mot omregningsvalutarisiko fra SEK, DKK og EUR til NOK. Egenkapital i utenlandske datterselskap valutasikres ikke, og kursendringer får effekt på konsernets egenkapital. Konsernet hadde pr. 31. desember 2013 kun mindre omfang av finansielle derivater for valutasikring.
             
Bokført omregningsdifferanse i 2013 var 35 millioner (-9 millioner). Tabellen nedenfor viser effekten på konsernets agio tap / gevinst ved pluss og minus 10 prosent endring i SEK, DKK og EUR valuta vs. benyttet valuta for regnskapsåret 2013. Dette knytter seg til sin helhet til omregningsdifferanser, og inngår kun som en del av utvidet resultatet og ikke som en del av årsresultatet.
             
Sensitivitetsanalyse omregningsdifferanser
             
       
Valuta
Endring i valutakurs
Millioner kroner
 
+10%
-10%
     
Påvirkning på utvidet resultat og egenkapital
SEK
26
(26)
Påvirkning på utvidet resultat og egenkapital
DKK
-
-
Påvirkning på utvidet resultat og egenkapital
EUR
9
(9)
Sum påvirkning utvidet resultat og egenkapital
 
36
(36)
             
b) Renterisiko
           
Konsernets driftsinntekter og kontantstrøm fra operasjonell virksomhet er i begrenset grad påvirket av renteendringer. Renteendringer kan imidlertid påvirke kundenes investeringsvilje og derav indirekte påvirke konsernets driftsinntekter og kontantstrøm. Per 31. desember 2013 er konsernet primært eksponert for renterisiko i forhold til overskuddslikviditet. Konsernet hadde en netto kontantbeholdning på 167 millioner kroner ved utgangen av 2013 og renteinntekter på 1 millioner. Endring i NIBOR, STIBOR og EURIBID vil påvirke forrentingen på balanseført overskuddslikviditet samt konsernets kapitalkostnad. Som eksempel endret NIBOR 1 uke seg gjennom 2013 fra 1,67 prosent den 2. januar til 1,56 prosent den 31. desember. Gitt konsernets kontantbeholdning ved utgangen av 2012 ville dette medført et renteinntektsintervall på 2,8 til 2,6 millioner. Konsernets renteinntekter og kostnader følger den generelle utviklingen i henholdsvis det norske, svenske og finske pengemarkedet. Konsernet har ikke benyttet rentesikringsinstrumenter, og i svært begrenset grad valutasikringsinstrumenter. Konsernet har ikke vesentlig rentebærende eiendeler eller gjeld.
             
c) Likviditetsrisiko
           
Likviditetsrisiko oppstår dersom det ikke er samsvar mellom kontantstrømmen fra virksomheten og finansielle forpliktelser. Virksomheten i Infratek er utsatt for sesongsvingninger som kan påvirke kontantstrømmen. Konsernet har historisk sett hatt tilfredsstillende styring av arbeidskapitalen. Per 31. desember 2013 hadde konsernet en netto kontantbeholdning på 167 millioner kroner. I tillegg har Infratek en ubenyttet kassekreditt på 100 millioner kroner i DNB Bank ASA som er løpende med 1 måneders gjensidig oppsigelsestid. Infrateks låneavtale med DNB Bank ASA stiller krav til finansielle nøkkeltall. Konsernets kassekreditt forutsetter en bokført egenkapitalandel på 25 prosent. Avtalen inneholder videre enkelte begrensninger vedrørende selskapsrettslige endringer som fusjon/fisjon, vesentlig kjøp/salg av aktiva, kapitalendringer, samt omsettelighetsbegrensninger eller heftelser (pant) vedrørende konsernets aktiva. Långiver plikter å samtykke så sant det ikke foreligger sakelig grunn. Konsernet har også konsernkontosystemer og kontoer med kortsiktige kredittrammer på datterselskapsnivå mot konsernets totale kontantbeholdning. Konsernets kontantstrøm fra driften har i 2013 vært positiv. Infratek møter alle krav som er satt i låneavtale. Samlet sett sikrer dette en god likviditetstilgang for konsernet. Per 31. desember 2013 har konsernet ikke langsiktig gjeld av betydning. Forfall av langsiktige og kortsiktige gjeldsposter er gjengitt nedenfor.
             
Forfallsanalyse langsiktig gjeld
2012
1-3 år
3-5 år
5 år og senere
Forfall ikke fastsatt
 
Millioner kroner
 
Sum
       
Andre langsiktige lån
 
10
-
-
-
10
Sum langsiktige lån
 
10
-
-
-
10
             
2013
1-3 år
3-5 år
5 år og senere
Forfall ikke fastsatt
 
Millioner kroner
Sum
       
Andre langsiktige lån
1
6
-
-
7
Sum langsiktige lån
1
6
-
-
7
             
Forfallsanalyse kortsiktig gjeld
         
2012
         
Millioner kroner
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
90-120 dager
>120 dager
Sum
Leverandørgjeld
171
6
2
1
-
180
Annen kortsiktig gjeld
157
-
130
-
78
365
Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
328
6
132
1
78
545
             
2013
         
Millioner kroner
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
90-120 dager
>120 dager
Sum
Leverandørgjeld
144
31
2
1
1
179
Annen kortsiktig gjeld
168
-
125
-
76
369
Sum leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
312
31
127
1
77
548
             
d) Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at kundene ikke kan gjøre opp sine betalingsforpliktelser. Kredittrisiko anses som del av forretningsmessig risiko og følges opp som del av løpende drift. Infratek har etablert prosedyrer for kredittvurdering av så vel større kunder som leverandører. Historisk har det vært ubetydelige tap på fordringer og dagens kredittrisiko anses som akseptabel. Konsernets maksimale kreditteksponering utgjør regnskapsført verdi av fordringer og bankinnskudd.
             
Forfallsanalyse langsiktige fordringer
2012
1-3 år
3-5 år
5 år og senere
Forfall ikke fastsatt
 
Millioner kroner
 
Sum
       
Innskutt kjernekapital pensjonskasser
 
-
-
-
18
18
Ansvarlig lån pensjonskasser
 
-
-
-
2
2
Sum langsiktige lån
 
-
-
-
20
20
             
2013
1-3 år
3-5 år
5 år og senere
Forfall ikke fastsatt
 
Millioner kroner
 
Sum
       
Innskutt kjernekapital pensjonskasser
 
-
-
-
19
19
Ansvarlig lån pensjonskasser
 
-
-
-
2
2
Sum langsiktige lån
 
-
-
-
21
21
             
Forfallsanalyse kortsiktige fordringer
2012
         
Millioner kroner
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
90-120 dager
>120 dager
Sum
Kundefordringer
437
9
3
4
12
465
Påløpte, ikke fakturerte inntekter
209
-
-
-
-
209
Andre fordringer
34
-
-
-
-
34
Sum kundefordringer og andre fordringer
680
9
3
4
12
708
             
2013
         
Millioner kroner
0-30 dager
30-60 dager
60-90 dager
90-120 dager
>120 dager
Sum
Kundefordringer
429
7
3
4
-
443
Påløpte, ikke fakturerte inntekter
267
-
-
-
-
267
Andre fordringer
39
-
-
-
-
39
Sum kundefordringer og andre fordringer
735
7
3
4
-
749
             
Alle kundefordringer over 30 dager er forfalt.
             
Endringer avsetning til tap på kundefordringer gjennom året
Millioner kroner
   
2013
2012
   
Inngående balanse avsetning tap på fordringer
   
(8)
(8)
   
Avsetning til tap på kundefordringer gjennom året
(1)
(1)
   
Faktiske tap i perioden
   
7
1
   
Utgående balanse avsetning tap på fordringer
(2)
(8)
   
             
e) Kategori av finansielle instrumenter
Konsernet har følgende kategorier av finansielle instrumenter:
             
2012
         
Millioner kroner
       
Utlån og fordringer
Sum
Eiendeler
           
Andre langsiktige fordringer
       
20
20
Kundefordringer og andre fordringer (eksklusive forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke fakturerte inntekter) 1)
478
478
Kontanter og kontantekvivalenter
       
244
244
Sum eiendeler
       
742
742
             
Millioner kroner
       
Andre finansielle forpliktelser til amortisert kost
Sum
Forpliktelser
           
Langsiktige lån
       
10
10
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (eksklusive lovpålagte forpliktelser) 2)
336
336
Sum forpliktelser
       
346
346
             
2013
         
Millioner kroner
       
Utlån og fordringer
Sum
Eiendeler
           
Andre langsiktige fordringer
       
21
21
Kundefordringer og andre fordringer (eksklusive forskuddsbetalte kostnader og opptjente, ikke fakturerte inntekter) 1)
462
462
Kontanter og kontantekvivalenter
       
167
167
Sum eiendeler
       
650
650
             
Millioner kroner
       
Andre finansielle forpliktelser til amortisert kost
Sum
Forpliktelser
           
Langsiktige lån
       
7
7
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld (eksklusive lovpålagte forpliktelser) 2)
358
358
Sum forpliktelser
       
365
365
             
1) Forskuddsbetalinger og påløpte, ikke fakturerte inntekter er utelatt fra fordringsposten i balansen, ettersom dette er en analyse som kun kreves for finansielle instrumenter
2) Lovpålagte forpliktelser og forskuddsfakturert beløp er ekskludert fra leverandørgjeld og annen gjeld i balansen, da denne analysen kun kreves for finansielle instrumenter
             
Pålydende minus nedskrivninger på inntrufne tap på kundefordringer og leverandørgjeld antas omtrent å tilsvare postens virkelige verdi. Virkelig verdi på finansielle forpliktelser (som beregnes for noteformål) estimeres ved å diskontere fremtidige kontantstrømmer med konsernets alternative markedsrente for tilsvarende finansielle instrumenter.
             
f) Kapitalstyring
           
Konsernets kapital skal styres med mål om å trygge fortsatt drift, ivareta og videreutvikle konsernets verdier og sikre god kredittrating og dermed lånebetingelser i forhold til den virksomhet konsernet driver. Konsernet har en solid kapitalstruktur og vil over tid søke en kapitalstruktur tilpasset konsernets virksomhet for å redusere kapitalkostnadene, eksempelvis gjennom økt utbytte, tilbakekjøp av aksjer, utstede nye aksjer eller opptak av rentebærende lån relatert til kjøp av virksomhet.
             
Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å følge utviklingen i konsernets kontantbeholdning og konsernets gjeldsgrad, definert som netto rentebærende gjeld delt på sum egenkapital og netto rentebærende gjeld. Konsernets gjeldsgrad skal ikke overstige konsernets gjeldbetjeningsevne som vil avhenge av konsernets fremtidige ventede inntjening og investeringsnivå, samt det rentenivå konsernet kan oppnå.
             
Gjeldsgrad
           
Millioner kroner
   
2013
2012
   
Rentebærende gjeld
   
7
10
   
Minus kontanter og kontantekvivalenter
   
(167)
(244)
   
Netto rentebærende gjeld (kontanter)
   
(160)
(234)
   
Total egenkapital inklusive minoritet
   
598
697
   
Sum egenkapital og netto rentebærende gjeld
   
438
463
   
Gjeldsgrad
   
1,6 %
2,2 %