Resultatregnskap Konsern

NOTE 5
SEGMENTINFORMASJON
         
Konsernledelsen utgjør konsernets øverste beslutningstaker. Driftssegmentene baseres på den rapporteringen konsernledelsen styrer etter når den tilordner ressurser og vurderer lønnsomhet.
                 
Konsernets konsernstruktur består av tre forretningsområder; Lokal Infrastruktur, Sentral Infrastruktur og Sikkerhet, basert på virksomhetens leveranse av produkter og tjenester. Infratek har finansielt rapportert innen følgende segmenter basert på produkter i 2013: Lokal Infrastruktur, Sentral Infrastruktur og Sikkerhet, samt basert på geografi.
                 
Segmentinformasjon presenteres for konsernets virksomhetsområder. Virksomhetssegmentene gjenspeiler inndelingen i produktgrupper og er basert på konsernets interne rapporteringsstruktur. Konsernledelsen vurderer resultatene fra segmentene basert på justert driftsresultat (EBIT). Målemetoden ekskluderer effekten av engangskostnader når kostnadene er et resultat av en isolert hendelse som antas å ikke ville gjenta seg. I segmenttabellen er slike kostnader rapportert som en del av segmentet Øvrig (konsern). Konsernet har i 2012 og 2013 hatt kostnader knyttet til manglende videreutleie av konsernets hovedkontor som er belastet Øvrig.
                 
Under følger en oversikt over virksomhetssegmentene:
Lokal Infrastruktur: Omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge og Sverige rettet mot produktområdene distribusjonsnett, vei- og gatebelysning, fiber/telekom, fjernvarme og jernbane.
                 
Sentral Infrastruktur: Omfatter konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge, Sverige og Finland rettet mot det sentrale transmisjonsnettet for kraftoverføring i Norden; produkter og tjenester innen transformatorstasjoner, kabler og kraftlinjer for høyere spenning.
                 
Sikkerhet: Leverer tekniske sikkerhetsløsninger som alarmanlegg, tv-overvåkning, adgangskontrollanlegg, integrerte sikkerhetsløsninger og elektronisk varesikring. Forretningsområdet utfører også elsikkerhetstjenester på vegne av Det lokale eltilsyn hos kraftnetteiere. Sikkerhet er etablert i Norge, Sverige og Finland.
                 
Øvrig (konsern): Dette segmentet består hovedsakelig av konsernkostnader i form av påløpte kostnader i morselskapet Infratek AS knyttet mot styret, konsernsjef og konsernøkonomi, løpende finansiell rapportering, kostnader forbundet med å være børsnotert samt manglende videreutleie av konsernets hovedkontor. Infratek AS er lokalisert i Norge.
                 
Eliminering: Dette består av elimineringer av konserninternt salg.
                 
Segmentinformasjon
               
Millioner kroner
Lokal Infrastruktur
Sentral Infrastruktur
Sikkerhet
Øvrig
Elimineringer
Konsern
   
2012
             
Eksternt salg
1 892
591
287
9
-
2 779
   
Salg mellom segmentene
2
1
2
13
(17)
-
   
Driftsinntekter
1 894
591
290
22
(17)
2 779
   
Varekostnader
(905)
(282)
(85)
(2)
(5)
(1 279)
   
Bruttofortjeneste
990
310
204
19
(23)
1 500
   
Lønnskostnader
(615)
(235)
(130)
(40)
-
(1 017)
   
Andre driftskostnader
(247)
(67)
(50)
5
23
(340)
   
Driftsresultat før avskrivninger
128
8
24
(16)
-
144
   
Avskrivninger
(25)
(6)
(3)
(8)
-
(41)
   
Driftsresultat
103
2
21
(24)
-
103
   
Finanskostnader
(2)
(2)
0
(3)
-
(6)
   
Resultat før skatt
101
0
21
(27)
-
96
   
Skattekostnad
(31)
(0)
(6)
8
-
(29)
   
Resultat fra avviklet virksomhet
-
-
3
-
-
3
   
Årsresultat
70
0
19
(18)
-
71
   
                 
                 
Millioner kroner
Lokal Infrastruktur
Sentral Infrastruktur
Sikkerhet
Øvrig
Elimineringer
Konsern
   
2013
             
Eksternt salg
1 964
671
315
5
-
2 955
   
Salg mellom segmentene
1
1
2
15
(19)
-
   
Driftsinntekter
1 965
671
318
20
(19)
2 955
   
Varekostnader
(915)
(345)
(113)
0
1
(1 371)
   
Bruttofortjeneste
1 050
327
204
20
(18)
1 584
   
Lønnskostnader
(673)
(218)
(142)
(59)
-
(1 093)
   
Andre driftskostnader
(276)
(96)
(61)
(33)
18
(448)
   
Driftsresultat før avskrivninger
101
12
2
(73)
-
44
   
Avskrivninger
(35)
(8)
(42)
(11)
-
(96)
   
Driftsresultat
66
4
(40)
(83)
-
(53)
   
Finanskostnader
(2)
(1)
0
(4)
-
(8)
   
Resultat før skatt
64
2
(40)
(88)
-
(61)
   
Skattekostnad
(18)
(2)
(1)
22
-
1
   
Resultat fra avviklet virksomhet
-
-
7
-
-
7
   
Årsresultat
46
1
(34)
(65)
-
(52)
   
                 
                 
Arbeidskapital per 31. desember og investeringer for året:
     
Millioner kroner
 
Infrastruktur
Sikkerhet
Øvrig
Konsern
     
2012
             
Arbeidskapital
 
177
37
(23)
192
     
Periodens anskaffelser
 
32
1
5
39
     
                 
Millioner kroner
 
Infrastruktur
Sikkerhet
Øvrig
Konsern
     
2013
             
Arbeidskapital
 
237
21
(37)
221
     
Periodens anskaffelser
 
23
1
10
35
     
                 
Segmentinformasjon etter geografi
   
Millioner kroner
Norge
Sverige
Finland
Danmark
Øvrig
Elimineringer
Konsern
 
2012
             
Eksternt salg
1 254
1 392
129
-
5
-
2 779
 
Driftsresultat
102
22
6
-
(27)
-
103
 
Resultat fra avviklet virksomhet
3
-
-
-
-
-
3
 
Årsresultat
75
13
4
-
(21)
-
71
 
                 
Arbeidskapital
90
102
22
-
(23)
-
192
 
Periodens anskaffelser
7
24
3
-
5
-
39
 
                 
2013
             
Eksternt salg
1 308
1 425
172
46
5
-
2 955
 
Driftsresultat
44
(18)
(1)
2
(79)
-
(53)
 
Resultat fra avviklet virksomhet
7
-
-
-
-
-
7
 
Årsresultat
24
(16)
(2)
1
(59)
-
(52)
 
                 
Arbeidskapital
130
120
6
-
(36)
-
221
 
Periodens anskaffelser
9
12
3
1
10
-
35
 
*Øvrig består av morselskapet Infratek AS