Resultatregnskap Konsern

NOTE 6
VARIGE DRIFTSMIDLER
   
Driftsløsøre, inventar, transportmidler etc.
 
Sum varige driftsmidler
         
Millioner kroner
       
Balanseført verdi per 1. januar 2012
160
 
160
Investeringer fra oppkjøpt virksomhet
 
8
 
8
Periodens anskaffelser
 
32
 
32
Avgang driftsinvesteringer til bokført verdi
(7)
 
(7)
Av- og nedskrivninger i året
(35)
 
(35)
Balanseført verdi per 31. desember 2012
158
 
158
Anskaffelseskost per 31. desember 2012
294
 
294
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 2012
(136)
 
(136)
Balanseført verdi per 1. januar 2013
158
 
158
Investering fra oppkjøpt virksomhet
3
 
3
Periodens anskaffelser
 
24
 
24
Avgang driftsinvesteringer til bokført verdi
(10)
 
(10)
Av- og nedskrivninger i året
 
(50)
 
(50)
Balanseført verdi per 31. desember 2013
125
 
125
Anskaffelseskost per 31. desember 2013
272
 
263
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 2013
(146)
 
(138)
Balanseført verdi per 31. desember 2013
 
125
 
125
         
Avskrivningsprosent
 
3-30 år
   
         
Konsernet foretok en revurdering av avskrivningssatsene for driftsmidler i 2013. Avskrivningssatsen for transportmidler er redusert fra 8 år til 6 år og for lastebiler fra 12 år til 8 år. Forventet levetid er endret med virkning fra 1. januar 2013. Endringen medførte økte avskrivninger for året 2013 sammenlignet med 2012. Konsernet er av den oppfatning at den nye avskrivningsperioden gir et mer riktig bilde av driftsmiddelenes økonomiske levetid. Endringen er regnskapsført som en endring i regnskapsmessig estimat i samsvar med IAS 8.
         
2012
     
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
   
Framtidige leiebetalinger
   
Husleie
Maskiner/ utstyr
Sum
Millioner kroner
       
Forfall innen 1 år
 
17
38
54
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år
46
64
109
Forfall etter mer enn 5 år
 
12
0
12
Total
 
75
101
176
         
Bokførte leiekostnader (operasjonell leasing) i perioden
26
30
56
         
2013
Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler
   
Framtidige leiebetalinger
   
Husleie
Maskiner/ utstyr
Sum
Millioner kroner
       
Forfall innen 1 år
 
27
38
65
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år
 
76
51
127
Forfall etter mer enn 5 år
 
-
-
-
Total
 
103
89
192
         
Bokførte leiekostnader (operasjonell leasing) i perioden
30
39
69