Resultatregnskap Konsern

NOTE 7
IMMATERIELLE EIENDELER
     
Programvare og lisenser
Sum immaterielle eiendeler
Millioner kroner
Kundeporteføljer
Goodwill
   
Anskaffelseskost per 1. januar 2012
10
250
60
320
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 1. januar 2012
(10)
(28)
(11)
(49)
Balanseført verdi per 1. januar 2012
-
222
49
271
Investering fra oppkjøpt virksomhet
-
11
-
11
Avgang solgt virksomhet
-
-
-
-
Periodens anskaffelser
-
-
6
6
Av- og nedskrivninger i året
-
-
(6)
(6)
Balanseført verdi per 31. desember 2012
-
232
49
281
Anskaffelseskost per 31. desember 2012
10
261
66
337
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 2012
(10)
(28)
(17)
(55)
Balanseført verdi per 1. januar 2013
-
232
49
281
Investering fra oppkjøpt virksomhet
-
9
-
9
Avgang solgt virksomhet
-
(14)
-
(14)
Periodens anskaffelser
-
-
12
12
Av- og nedskrivninger i året
-
(40)
(5)
(45)
Utrangeringer i året
-
-
(18)
(18)
Omregningsdifferanser
-
11
-
11
Balanseført verdi per 31. desember 2013
-
198
38
236
Anskaffelseskost per 31. desember 2013
10
255
53
318
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 2013
(10)
(68)
(16)
(94)
Omregningsdifferanser
 
11
-
11
Balanseført verdi per 31. desember 2013
-
198
38
236
         
Avskrivningsprosent
20-50%
-
10%
 
         
Utskiftning av IT - infrastruktur leverandør og en omfattende oppgradering av konsernets ERP-system har medført utrangering av tidligere investeringer og systemversjoner. Totale utrangeringer knyttet til programvare og lisenser er bokført med 18 millioner per desember 2013.
         
Nedskrivningstest for goodwill
Gjenvinnbart beløp måles ved hjelp av neddiskontering av fremtidig kontantstrøm som er basert på styregodkjente planer for virksomhetene (budsjetter og prognoser). Tabellen nedenfor viser konsernets ikke avskrivbare immaterielle eiendeler (goodwill) per resultatenhet (kontantgenererende enhet). Konsernets kontantgenererende enheter har ikke endret seg siden forrige års nedskrivningstest. I tillegg har goodwillposten knyttet til Eiendomssikring gått ut som følge av at selskapet ble solgt i 2013 (se note 26) samt at det har kommet til en ny goodwillpost i forbindelse med kjøpet av Infratek Sikkerhed Danmark A/S (se note 25).
         
Ikke avskrivbare immaterielle eiendeler
   
Millioner kroner
 
Kontantgenererende enhet
Segment
Goodwill
   
Infratek Norge AS
Lokal / sentral
42
   
Infratek Mätkontroll AB
Lokal
5
   
Infratek Sverige AB
Lokal / sentral
74
   
Infratek Finland AB
Sentral
7
   
Infratek Sikkerhet AS
Sikkerhet
45
   
Infratek Elsikkerhet AS
Sikkerhet
-
   
Infratek Säkerhet Sverige AB
Sikkerhet
15
   
Infratek Sikkerhed Danmark A/S
Sikkerhet
10
   
Sum
 
198
   
         
Omsetning, marginer og investeringer tar utgangspunkt i ledelsens budsjett for 2014, samt prognoser for perioden 2015 til 2017. Terminalverdien baseres på kontantstrømmen for 2017, hensyntatt årlig vekst tilsvarende 2,5 prosent for de svenske selskapene, 2,3 for de finske selskapene og 2,1 prosent for de norske selskapene. Dette tilsvarer forventet generell vekst i økonomien (inflasjon) i respektive land hvor Infratek har virksomhet. I terminalverdien tilsvarer reinvesteringen forventede avskrivninger for enhetenes driftsmidler. Benyttet diskonteringsrente lik 9,2 prosent er før skatt og reflekterer antatt risiko og kapitalkostnad for konsernet basert på en kapitalstruktur ansett representativ for industrien Infratek har virksomhet innen. Basert på indikasjoner om verdifall for bokført goodwill innen forretningsområdet Sikkerhet er det foretatt nedskrivning i størrelsesorden 40 millioner. Forventede synergier mellom forretningsområdet Infrastruktur og forretningsområdet Sikkerhet er ikke innfridd og forventet vekst er derfor nedjustert. Markedet for sikring av kritisk infrastruktur har sålangt ikke vist vesentlig vekst og det har videre vært utfordrende å ta ut kostnadssynergier mellom forretningsområdene. Innenfor segmentet Infrastruktur, er det ikke foretatt noen nedskrivninger i 2013. En nedjustering av kontantstrøm med 20 prosent og benyttelse av diskonteringsrente basert på konsernets kapitalstruktur ville ikke medført nedskrivning.