Resultatregnskap Konsern

NOTE 8
ANLEGGSKONTRAKTER
Millioner kroner
2013
2012
Totale driftsinntekter
2 955
2 779
Herav kontraktsinntekter
1 350
1 299
Salg av varer og tjenester
1 605
1 511
     
Løpende kontrakter per 31. desember
   
Påløpte prosjektutgifter for perioden
975
1 054
Innregnet overskudd for perioden
58
83
- fakturerte inntekter
(959)
(1 098)
Netto verdi løpende kontrakter pr 31. desember
74
40
     
Herav balanseført beløp av:
   
Innregnet, ikke fakturert
127
104
Forskuddsfakturert til kunde
(53)
(64)
Netto verdi løpende kontrakter pr 31. desember
74
40
     
Gjenværende produksjon på tapskontrakter 1)
9
6
1) Forventet tap på gjenværende produksjon av tapsprosjekter er resultatført