Resultatregnskap Konsern

NOTE 9
VARELAGER
Millioner kroner
2013
2012
Råmaterialer
-
-
Varer i arbeid
-
-
Ferdigvarer
24
35
Sum varer
24
35
     
Nedskrivninger av varelager i perioden
6
1
Varekostnad totalt i perioden
628
738
     
Gjennomgangen av varelageret viser at konsernet har et betydelig lager av enkelte produkter og komponenter med en utgående teknologi og hvor disse produktene og komponentene har en begrenset alternativ anvendelse. Disse produktene har også hatt et lavt salg i 2013. Som en følge av dette er varelageret nedskrevet med totalt 6,4 millioner. Nedskrivningene er foretatt i henhold til kriteriene i IAS 2.36 e.