Kontantstrøm Infratek AS

1. JANUAR - 31. DESEMBER
     
Tusen kroner
Note
2013
2012
Kontantstrømmer fra driften
     
Resultat før skattekostnad
 
(37 666)
44 591
Betalt skatt
 
(6 133)
-
Nedskrivninger/avskrivninger
9 843
7 480
Tap ved avgang av immaterielle eiendeler
11 105
-
Konsernbidrag ført som finansinntekt
(43 258)
(76 074)
Endring i leverandørgjeld
 
2 561
1 036
Endring i konsernmellomværende
 
734
(1 936)
Endringer i pensjonsavsetninger
(500)
1 552
Endring i andre tidsavgrensingsposter
 
10 962
411
Ikke likviditetsmessige resultatposter (husleie)
 
19 500
-
Netto kontantstrøm fra driften
 
(32 851)
(22 940)
       
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
     
Utbetaling ved kjøp av datterselskap
 
-
-
Innbetaling ved salg av datterselskap
 
-
-
Investeringer i driftsmidler
(10 467)
(5 376)
Endring i andre langsiktige fordringer
28
(980)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
 
(10 439)
(6 356)
       
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
     
Innbetalinger av egenkapital
-
-
Utbetaling av utbytte
(95 795)
(95 795)
Innbetaling av utbytte
 
58 267
37 042
Endring trekk konsernkonto
82 465
5 579
Inn-/utbetalinger av konsernbidrag
(37 000)
-
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
 
7 937
(53 174)
       
Netto endring i kontanter mv.
 
(35 353)
(82 470)
Beholdning av kontanter 1. januar
 
202 268
284 738
Kontantbeholdning 31. desember
166 915
202 268
NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
           
Regnskapet til Infratek AS er avlagt i henhold til regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).
               
Periodiserings-,klassifiserings- og vurderingsprinsipper
               
Klassifisering
             
Klassifisering av poster i balansen bygger på at alle eiendeler som knytter seg til varekretsløpet,fordringer som tilbakebetales innen ett år,samt eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten,er omløpsmidler. Øvrige eiendeler er anleggsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utløp er oppført som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig.
               
Vurderingsprinsipper
             
Inntekter
             
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent,altså når kravet på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes,i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
               
Transaksjoner i utenlandsk valuta
             
Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til norske kroner (NOK) ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen,resultatføres som finans.
               
Leieavtaler
             
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing),balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig,og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Leieavtaler for driftsmidler som leies på betingelser hvor økonomisk risiko og kontroll ligger hos utleier blir kostnadsført løpende på bakgrunn av mottatte fakturaer fra utleier.
               
Kontanter og kontantekvivalenter
             
Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger,saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende.
               
Andre fordringer
             
Andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
               
Investeringer i datterselskap
             
Investeringer i datterselskap vurderes i henhold til kostmetoden. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter dersom de er opptjent i eiertiden,hvis ikke bokføres overskuddsdelingen til fradrag i kostpris på datterselskapets aksjer
               
Skattekostnad,utsatt skatt og utsatt skattefordel
             
Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Balanseført utsatt skatt er beregnet etter utlikningsmetoden med full avsetning på netto skatteøkende midlertidige forskjeller basert på balansedagens skattesatser og nominelle størrelser. Balanseført utsatt skattefordel knyttet til netto skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til framføring er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig framtidig inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag.
               
Pensjoner og pensjonsforpliktelser
             
Se konsernets note 2.15 Infratek AS har benyttet adgangen til å gå over til NRS 6A som henviser til IAS 19 ved regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader.
               
Prinsipper for kontantstrømoppstilling
             
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift,investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.
NOTE 2
SALGSINNTEKTER
 
Selskapets inntekter fordeler seg på følgende måte:
   
     
Spesifikasjon inntekter
   
Tusen kroner
2013
2012
Eksterne driftsinntekter
3 833
3 760
Interne driftsinntekter
9 500
9 588
Sum andre driftsinntekter
13 333
13 348
NOTE 3
LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER
Spesifikasjon av lønn og andre personalkostnader
   
Tusen kroner
2013
2012
Lønn og feriepenger
26 883
14 785
Arbeidsgiveravgift
3 535
2 504
Netto pensjonskostnader
1 061
1 139
Andre personalkostnader
2 910
2 630
Sum lønnskostnad
34 391
21 058
     
Antall ansatte per 31. desember 2013 er 26.
   
     
Spesifikasjon av godtgjørelse til daglig leder og styret
   
Tusen kroner
2013
2012
Lønn til daglig leder
5 246
3 153
Pensjon
210
162
Annen godtgjørelse
27
45
Styrehonorar
1 179
1 237
Samlede ytelser til ledende ansatte utgjør
6 662
4 597
     
Daglig leder har en bonusavtale som er resultatbasert, for nærmere spesifikasjon om denne, se under konsernsjef i note 21 for konsernet.
     
I forbindelse med fratredelse av daglig leder 25. oktober 2013 har Infratek AS leid inn fungerende daglig leder fra Infratek Norge AS i perioden 28. oktober til 31. desember 2013. Kostnaden i forbindelse med innleie er ikke inkludert i de samlede ytelsene i tabellen over, og beløper seg til 166 tusen eksklusiv MVA.
     
Lån til daglig leder
   
Selskapet har ytet rentefritt lån til daglig leder som en del av bilordning. Lånet nedskrives over 10 år og er sikret med pant i eiendom. Saldo pr. 31. desember 2013 er kroner 212.500. Det årlige nedskrivningsbeløpet og rentefordel innberettes som lønnsfordel. Ved fratredelse av stillingen i selskapet skal eventuelt restlån innfris innen fratredelsesdato.
     
Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor (eksklusiv MVA)
   
Tusen kroner
2013
2012
Lovpålagt revisjon
625
647
Attestasjonstjenester
-
13
Skatterådgivning
-
-
Andre tjenester utenfor revisjon
52
103
Sum revisjonshonorar
677
763
NOTE 4
PENSJONSKOSTNADER, -FORPLIKTELSER OG -MIDLER
Per 31. desember 2013 hadde selskapet ytelsespensjonsordninger som omfattet i alt fire personer i privat ordning og fem personer i en offentlig ordning. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon er det etablert avtaler om innskuddspensjon for alle som ikke inngår i kollektive pensjonsordningeri konsernet. Pensjonsordningene er enten organisert i egne pensjonskasser, gjennom forsikringsselskap eller direkte fra selskapet.
     
Pensjonsforpliktelser og kostnader
   
Tusen kroner
2013
2012
Balanseført forpliktelse er fastsatt som følger:
   
Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger
8 909
8 099
Virkelig verdi på pensjonsmidler
(13 798)
(12 342)
Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger
(4 889)
(4 243)
Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger
1 557
1 430
Ikke resultatførte estimatavvik
-
-
Arbeidsgiveravgift
220
202
Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31. desember
(3 112)
(2 612)
     
Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
(538)
(846)
Rentekostnad av forpliktelsen
(385)
(352)
Forventet avkastning av pensjonsmidler
516
435
Resultatførte forpliktelser ved planendring
-
-
Resultatførte estimatendringer og estimatavvik
-
-
Arbeidsgiveravgift
(76)
(118)
Medlemsinnskudd
13
9
Administrasjonskostnader
(95)
-
Sum ytelsesbaserte pensjonskostnader inkludert i lønnskostnader
(697)
(955)
Netto finanskostnad fra ytelsesplaner
131
83
Sum resultatførte ytelsesbaserte pensjonskostnader
(566)
(872)
     
Tilskuddsbaserte pensjonsordninger
(365)
(184)
Justering pensjonspremier
-
-
Sum resultatførte pensjonskostnader
(930)
(1 056)
     
     
Endring i balanseført forpliktelse:
   
Balanseført verdi 1. januar
(2 612)
3 971
Endring fra virksomhetsoverdragelse
-
-
Prinsippendring
-
-
Kostnad resultatført i året
566
871
Pensjonsutbetalinger og betaling av pensjonspremie
(934)
(1 597)
Periodens estimatavvik ført mot egenkapitalen
(132)
(5 857)
Balanseført verdi 31. desember
(3 112)
(2 612)
     
Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn for beregningen av pensjonsforpliktelsene:
     
 
2013
2012
Diskonteringsrente
4,10 %
4,00 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,10 %
4,00 %
Årlig lønnsvekst
3,90 %
4,00 %
G-regulering
3,90 %
4,00 %
Årlig regulering av pensjoner1)
0,50 % / 3,25 %
0,50 % / 2,25 %
     
1) Private pensjonsordninger 0,50% og offentlige pensjonsordninger 3,25%.
NOTE 5
ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Tusen kroner
2013
2012
Kostnader til lokaler
(31 645)
(7 706)
Fremmede tjenester, ol.
8 982
9 824
Kontorkostnader
(11 230)
(10 701)
Andre driftskostnader
(14 337)
(3 381)
Sum andre driftskostnader
(48 230)
(11 964)
NOTE 6
ANNEN FINANSINNTEKT / KONSERNBIDRAG
         
Annen finansinntekt inkluderer konsernbidrag fra datterselskap bokført som finansinntekt med 43,3 millioner kroner i 2013 og 76,1 millioner kroner i 2012.
NOTE 7
SKATTEKOSTNAD
 
Tusen kroner
2013
2012
Resultat før skattekostnader
(37 666)
44 591
Permanente forskjeller
(42 748)
(70 415)
Ikke skattepliktig gevinst ved salg av aksjer
-
-
Skattemessig konsernbidrag ført som finansinntekt
43 258
76 074
Effekt av pensjon ført over egenkapital
135
5 857
Endring midlertidige forskjeller
37 021
(12 439)
Inntekt før anvendelse av fremførbart underskudd
-
43 668
Andvendt skattemessig fremførbart underskudd
-
(21 764)
Skattepliktig inntekt
-
21 904
     
Spesifikasjon av årets skattekostnad:
   
Betalbar skatt
-
(6 133)
Skatteffekt av pensjon ført over egenkapital
(38)
1 640
Endring utsatt skattefordel (bokført)
10 097
(7 937)
Ordinær skattekostnad
10 059
(12 430)
Skattesats 31. desember
28 %
28 %
     
Tusen kroner
2013
2012
Utsatt skatt/utsatt skattefordel:
   
Driftsmidler
(21)
-
Pensjonsforpliktelser
(3 112)
(2 611)
Gevinst- og tapskonto
13 042
-
Regnskapsmessige avsetninger
24 500
-
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt
34 409
(2 611)
Skattemessig fremførbart underskudd
-
-
Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
34 409
(2 611)
Utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
9 290
(731)
     
Avstemming av effektiv skattesats:
   
Tusen kroner
2 013
2 012
Resultat før skatt
(37 666)
44 591
Forventet skattekostnad etter nominell sats 28%
10 546
(12 485)
Effekt av endret skattesats
(344)
-
Effekt av ikke skattepliktig utbytte
-
-
Effekt av tilbakeført pensjonseffekt ført mot OCI
-
-
Effekt av ikke fradragsberettigede kostnader
(143)
55
Skattekostnad
10 059
(12 430)
     
Effektiv skatteprosent
(26,7 %)
27,9 %
NOTE 8
BANK OG GARANTIER
       
Tusen kroner
2013
2012
       
Bankinnskudd innenfor konsernkonto
166 915
201 544
       
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
-
724
       
Sum bankinnskudd
166 915
202 268
       
             
Se note 12 for konsernet for beskrivelse av konsernkontosystemet.
           
             
Bundne bankinnskudd
           
Tusen kroner
2013
2012
       
Skattetrekk
-
-
       
Depositum
-
-
       
Andre bundne midler 1)
16 407
17 261
       
Sum bundne bankinnskudd
16 407
17 261
       
1) På konsernetableringstidspunktet for Infratek-konsernet fikk de ansatte en godtgjørelse fra Hafslund ASA på 15 millioner kroner som erstatning for tap av rettigheter knyttet til bruk av Hafslund-konsernets firmahytter. Disse pengene står på konto i Infratek AS sitt navn. Midlene tilhører de ansatte og avkastningen er øremerket til bruk for sosiale formål for de ansatte i Infratek konsernet. Per 31. Desember 2013 var bankinnskuddet økt til 16,4 millioner kroner.
       
             
             
Infratek har en ubenyttet kassekreditt på 100 millioner kroner i DNB Bank ASA som er løpende med én måneds gjensidig oppsigelsestid. Infrateks låneavtale med DNB Bank ASA stiller krav til finansielle nøkkeltall. Kassekreditten forutsetter en bokført egenkapitalandel på 25 prosent for Infrateks konsernregnskap og mål på maksimum 2,0 for netto gjeld/EBITDA for Infratek-konsernet.
NOTE 9
INVESTERING I DATTERSELSKAPER
 
Forretnings-
kontor
Bokført verdi
Balanseført
egenkapital
Års-
resultat
Eier- og
stemmeandel
Tusen kroner
         
Infratek Norge AS
Oslo
332 173
328 049
50 845
100 %
Infratek Sverige AB
Stockholm
254 068
116 520
(14 268)
100 %
Infratek Finland OY
Helsinki
41 942
88 156
1 744
100 %
Infratek Elsikkerhet AS
Oslo
21 965
45 831
8 307
100 %
Infratek Sikkerhet AS
Oslo
54 540
39 947
(8 498)
100 %
Totalt
 
704 688
618 503
38 130
 
NOTE 10
MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN
Både salg og kjøp av varer og tjenester med andre konsernselskap er basert på markedsmessige betingelser. Administrative tjenester som ytes til datterselskap selges til kostpris pluss et påslag.
     
Tusen kroner
2013
2012
Fordringer
   
Kundefordringer konsern
4 495
4 928
Fordring konsernbidrag
43 258
220 000
Fordring utbytte fra konsernselskap
-
58 133
Sum kortsiktige fordringer på konsernselskap
47 753
283 061
     
Tusen kroner
2 013
2 012
Gjeld
   
Leverandørgjeld innen konsern
1 189
1 130
Bankkonto tilknyttet konsernkontosystemet
425 044
342 579
Annen kortsiktig gjeld
25 242
25 000
Gjeld konsernbidrag
-
257 000
Sum kortsiktig gjeld til konsernselskap
451 475
625 709
NOTE 11
ANDRE LANGSIKTIGE FORDRINGER
Tusen kroner
2013
2012
Lån til ansatte
2 421
2 450
Innskutt kjernekapital pensjonskasser
14 079
14 079
Ansvarlig lån pensjonskasser
1 939
1 939
Sum andre langsiktige fordringer
18 439
18 467
NOTE 12
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Tusen kroner
2013
2012
Forskuddsbetalte kostnader
3 367
3 075
Til gode merverdiavgift
1 137
-
Andre kortsiktige fordringer
343
378
Sum andre kortsiktige fordringer
4 848
3 453
NOTE 13
VARIGE DRIFTSMIDLER
       
Byggmessig inventar
Tusen kroner
       
Anskaffelseskost 1. januar
     
18 253
Tilgang
     
461
Anskaffelseskost 31.12
     
18 714
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar
(6 441)
Årets ordinære avskrivninger
     
(2 017)
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember
(8 458)
         
Bokført verdi 31. desember 2013
     
10 255
         
Forventet økonomisk levetid
   
10 år
 
Avskrivningsplan
   
Lineær
 
         
Leie av ikke balanseførte driftsmidler
   
Framtidige leiebetalinger
   
Husleie
Maskiner/
utstyr
Sum
Tusen kroner
       
Forfall innen 1 år
 
6 463
173
6 636
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år
 
25 758
129
25 887
Forfall etter mer enn 5 år
 
-
-
-
Total
 
32 221
302
32 523
         
Bokførte leiekostnader vedr operasjonell leasing i perioden
 
6 061
108
6 169
NOTE 14
IMMATERIELLE EIENDELER
 
Tusen kroner
 
Programvare og lisenser
Anskaffelseskost 1. januar
 
60 124
Tilgang
 
10 006
Avgang
(18 071)
Anskaffelseskost 31. desember
52 059
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar
(15 485)
Avgang
6 966
Nedskriving
(1 936)
Årets ordinære avskrivninger
 
(5 889)
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember
(16 344)
     
Bokført verdi 31. desember 2013
35 715
     
Forventet økonomisk levetid
 
10 år
Avskrivningsplan
 
Lineær
     
Utskifting av IT-infrastruktur leverandør og en omfattende oppgradering av konsernets ERP system har medført utrangering av tidligere investeringer og systemversjoner. Totale utrangeringer er bokført med 11,1 millioner for året 2013.
NOTE 15
ANNEN KORTSIKTIG GJELD
Tusen kroner
2013
2012
Påløpt lønn og feriepenger, gjeld til ansatte
6 714
3 045
Personalutviklingsfond
626
826
Andre påløpte kostnader
6 345
653
Sum annen kortsiktig gjeld
13 685
4 524
NOTE 16
GARANTIFORPLIKTELSER
         
Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper selskapet bankgarantier. Disse garantiene utgjorde per 31. desember 2013 1,8 millioner kroner. Hele beløpet gjelder løpende skattetrekksgaranti. Tilsvarende garantier i 2012 utgjorde 1,9 millioner kroner, hvorav 1,8 millioner gjaldt skattetrekksgaranti.
I tillegg til de direkte bankgarantiene har Infratek AS måtte garantere for 100 millioner kroner knyttet til vår kassekreditt i DnB og 180 millioner kroner i selvskyldnerkausjon ovenfor Infrateks datterselskaper, også til DnB.
Selskapet har også stillet konserngarantier på 61,3 mill. ovenfor 59 av datterselskapenes kunder.
             
             
For øvrige betingede forpliktelser, se note 28 for konsernet.
 
NOTE 17
EGENKAPITAL
       
 
Aksje-
kapital
Overkurs
Annen
innsk. EK
Annen EK/
udekket tap
Sum
egenkapital
Tusen kroner
         
Egenkapital 1. januar 2013
319 316
82 458
104 205
28 353
534 332
           
Avsatt utbytte 2013
-
-
-
-
-
Estimatendring pensjoner
-
-
-
97
97
Årsresultat 2013
-
-
-
(27 606)
(27 606)
Egenkapital 31. desember 2013
319 316
82 458
104 205
844
506 822
NOTE 18
ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER
   
Konsernet inngikk i 2009 en tiårs leiekontrakt knyttet til Breivollveien 31, som følge av salg av virksomhet og andre tilpasninger har selskapet i dag ledige lokaler. Ledige lokaler i Breivollveien har vært annonsert for utleie i to år uten resultat og er vurdert til å oppfylle kriteriet for tapsbringende kontrakt i henhold til gjeldene regelverk for regnskapsrapportering.
       
Infratek har siden 2010 leid ut 4. etasje på fremleie og som et ledd i gjennomgangen av konsernets forpliktelser er det gjort en oppdatert vurdering av kontantstrømmene i fremleieavtalen. Ny vurdering av metode for allokering av felleskostnader tilsier at konsernet har et tap på leiekontrakten som løper ut 2018. Avsetningen er gjort med utgangspunkt i kontraktsfestede utbetalinger over gjenværende leieperiode, og det foreligger dermed lav usikkerhet knyttet til forpliktelsens størrelse. Kravet for måling av avsetningen innfrir vilkårene for beste estimat av forpliktelsen. I beregningen er det brukt SSB sin langtidsprognose for KPI med 2,2 prosent og diskonteringsrente hentet fra 5 årig langtidsprognose for risikofri rente basert på statsobligasjonsrenter for den gjenværende kontraktsperioden, pt. 2,07 prosent.
       
Beste estimat for tap på husleiekontrakten i Breivollveien er 24,5 millioner ved utgangen av 2013, hvorav 5 millioner er klassifisert som kortsiktig mens resterende 19,5 millioner er langsiktige. Per 31. desember forfaller ingen av disse forpliktelsene senere enn 5 år, mens 5 millioner hadde forfall senere enn 5 år per 31. desember 2012.
NOTE 19
AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON
Det henvises til note 13 til konsernregnskapet.
 
NOTE 20
 
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Vedtak om strykning av Infratek AS fra notering på Oslo Børs
     
Oslo Børs vedtok den 18. mars 2014 å stryke aksjene i Infratek AS fra notering på Oslo Børs. Strykning av aksjene ble gjennomført i henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4), jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1). På dette grunnlag fattet Oslo Børs den 18. mars 2014 følgende vedtak:
               
Aksjene i Infratek AS strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag var den 20. mars 2014.
               
Vedtak om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap
     
Ekstraordinær generalforsamling vedtok den 10. mars 2014 omdannelse av selskapet Infratek ASA til aksjeselskap, jf allmennaksjeloven §15-1. Vedtaket har trådt i kraft i forbindelse med at selskapets aksjer er strøket fra notering på Oslo Børs, og omdannelsen ble registrert i Foretaksregisteret 28. mars 2014.
               
Styret og ledelsen i Infratek er ikke kjent med ytterligere hendelser etter balansedagen som kan påvirke resultat, balanse, kontantstrømoppstilling eller oppstilling over endringer i egenkapital.
               
Erklæring
             
Vi erklærer etter beste evne overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2013 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også ar årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står ovenfor.
               
STYRET I INFRATEK AS, Oslo 8. april 2014
Lars Ove Håkansson, Leder   
Carl Johan Falkenberg
  
Mats Jönsson
Petter Darin  
Olle Strömberg
 
 
Roger André Hansen  
Rune Tobiassen
  Lars Bangen, Konsernsjef