Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 1
REGNSKAPSPRINSIPPER
           
Regnskapet til Infratek AS er avlagt i henhold til regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP).
               
Periodiserings-,klassifiserings- og vurderingsprinsipper
               
Klassifisering
             
Klassifisering av poster i balansen bygger på at alle eiendeler som knytter seg til varekretsløpet,fordringer som tilbakebetales innen ett år,samt eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten,er omløpsmidler. Øvrige eiendeler er anleggsmidler. Gjeld med forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utløp er oppført som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig.
               
Vurderingsprinsipper
             
Inntekter
             
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent,altså når kravet på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes,i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.
               
Transaksjoner i utenlandsk valuta
             
Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til norske kroner (NOK) ved bruk av transaksjonskursen. Valutagevinster og tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner og ved omregning av pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen,resultatføres som finans.
               
Leieavtaler
             
Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører økonomisk risiko og kontroll til selskapet (finansiell leasing),balanseføres under varige driftsmidler og tilhørende leieforpliktelse medtas som forpliktelse under rentebærende langsiktig gjeld til nåverdien av leiebetalingene. Driftsmiddelet avskrives planmessig,og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Leieavtaler for driftsmidler som leies på betingelser hvor økonomisk risiko og kontroll ligger hos utleier blir kostnadsført løpende på bakgrunn av mottatte fakturaer fra utleier.
               
Kontanter og kontantekvivalenter
             
Kontanter og kontantekvivalenter for selskapet består av kassebeholdninger,saldo på særskilte bankkontoer for selskapet samt netto innestående på konsernets konsernkontoordning. Forskjellen på netto innestående på selskapets konto i konsernets konsernkontoordning og netto innestående på konsernkontoordningen totalt for konsernet blir presentert som konserninternt mellomværende.
               
Andre fordringer
             
Andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
               
Investeringer i datterselskap
             
Investeringer i datterselskap vurderes i henhold til kostmetoden. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansielle inntekter dersom de er opptjent i eiertiden,hvis ikke bokføres overskuddsdelingen til fradrag i kostpris på datterselskapets aksjer
               
Skattekostnad,utsatt skatt og utsatt skattefordel
             
Skattekostnaden sammenstilles med ordinært resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat. Balanseført utsatt skatt er beregnet etter utlikningsmetoden med full avsetning på netto skatteøkende midlertidige forskjeller basert på balansedagens skattesatser og nominelle størrelser. Balanseført utsatt skattefordel knyttet til netto skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til framføring er basert på en sannsynliggjøring av tilstrekkelig framtidig inntjening eller utnyttelse av skatteposisjoner gjennom konsernbidrag.
               
Pensjoner og pensjonsforpliktelser
             
Se konsernets note 2.15 Infratek AS har benyttet adgangen til å gå over til NRS 6A som henviser til IAS 19 ved regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader.
               
Prinsipper for kontantstrømoppstilling
             
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med basis i den indirekte metode. Dette innebærer at man i analysen tar utgangspunkt i enhetens årsresultat for å kunne presentere kontantstrømmer tilført fra henholdsvis ordinær drift,investeringsvirksomhet og finansieringsvirksomhet.