Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 10
MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN
Både salg og kjøp av varer og tjenester med andre konsernselskap er basert på markedsmessige betingelser. Administrative tjenester som ytes til datterselskap selges til kostpris pluss et påslag.
     
Tusen kroner
2013
2012
Fordringer
   
Kundefordringer konsern
4 495
4 928
Fordring konsernbidrag
43 258
220 000
Fordring utbytte fra konsernselskap
-
58 133
Sum kortsiktige fordringer på konsernselskap
47 753
283 061
     
Tusen kroner
2 013
2 012
Gjeld
   
Leverandørgjeld innen konsern
1 189
1 130
Bankkonto tilknyttet konsernkontosystemet
425 044
342 579
Annen kortsiktig gjeld
25 242
25 000
Gjeld konsernbidrag
-
257 000
Sum kortsiktig gjeld til konsernselskap
451 475
625 709