Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 13
VARIGE DRIFTSMIDLER
       
Byggmessig inventar
Tusen kroner
       
Anskaffelseskost 1. januar
     
18 253
Tilgang
     
461
Anskaffelseskost 31.12
     
18 714
         
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar
(6 441)
Årets ordinære avskrivninger
     
(2 017)
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember
(8 458)
         
Bokført verdi 31. desember 2013
     
10 255
         
Forventet økonomisk levetid
   
10 år
 
Avskrivningsplan
   
Lineær
 
         
Leie av ikke balanseførte driftsmidler
   
Framtidige leiebetalinger
   
Husleie
Maskiner/
utstyr
Sum
Tusen kroner
       
Forfall innen 1 år
 
6 463
173
6 636
Forfall etter mer enn 1 år, men innen 5 år
 
25 758
129
25 887
Forfall etter mer enn 5 år
 
-
-
-
Total
 
32 221
302
32 523
         
Bokførte leiekostnader vedr operasjonell leasing i perioden
 
6 061
108
6 169