Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 14
IMMATERIELLE EIENDELER
 
Tusen kroner
 
Programvare og lisenser
Anskaffelseskost 1. januar
 
60 124
Tilgang
 
10 006
Avgang
(18 071)
Anskaffelseskost 31. desember
52 059
     
Akkumulerte av- og nedskrivninger 1. januar
(15 485)
Avgang
6 966
Nedskriving
(1 936)
Årets ordinære avskrivninger
 
(5 889)
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31. desember
(16 344)
     
Bokført verdi 31. desember 2013
35 715
     
Forventet økonomisk levetid
 
10 år
Avskrivningsplan
 
Lineær
     
Utskifting av IT-infrastruktur leverandør og en omfattende oppgradering av konsernets ERP system har medført utrangering av tidligere investeringer og systemversjoner. Totale utrangeringer er bokført med 11,1 millioner for året 2013.