Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 16
GARANTIFORPLIKTELSER
         
Som sikkerhet for enkelte forpliktelser kjøper selskapet bankgarantier. Disse garantiene utgjorde per 31. desember 2013 1,8 millioner kroner. Hele beløpet gjelder løpende skattetrekksgaranti. Tilsvarende garantier i 2012 utgjorde 1,9 millioner kroner, hvorav 1,8 millioner gjaldt skattetrekksgaranti.
I tillegg til de direkte bankgarantiene har Infratek AS måtte garantere for 100 millioner kroner knyttet til vår kassekreditt i DnB og 180 millioner kroner i selvskyldnerkausjon ovenfor Infrateks datterselskaper, også til DnB.
Selskapet har også stillet konserngarantier på 61,3 mill. ovenfor 59 av datterselskapenes kunder.
             
             
For øvrige betingede forpliktelser, se note 28 for konsernet.