Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 17
EGENKAPITAL
       
 
Aksje-
kapital
Overkurs
Annen
innsk. EK
Annen EK/
udekket tap
Sum
egenkapital
Tusen kroner
         
Egenkapital 1. januar 2013
319 316
82 458
104 205
28 353
534 332
           
Avsatt utbytte 2013
-
-
-
-
-
Estimatendring pensjoner
-
-
-
97
97
Årsresultat 2013
-
-
-
(27 606)
(27 606)
Egenkapital 31. desember 2013
319 316
82 458
104 205
844
506 822