Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 18
ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER
   
Konsernet inngikk i 2009 en tiårs leiekontrakt knyttet til Breivollveien 31, som følge av salg av virksomhet og andre tilpasninger har selskapet i dag ledige lokaler. Ledige lokaler i Breivollveien har vært annonsert for utleie i to år uten resultat og er vurdert til å oppfylle kriteriet for tapsbringende kontrakt i henhold til gjeldene regelverk for regnskapsrapportering.
       
Infratek har siden 2010 leid ut 4. etasje på fremleie og som et ledd i gjennomgangen av konsernets forpliktelser er det gjort en oppdatert vurdering av kontantstrømmene i fremleieavtalen. Ny vurdering av metode for allokering av felleskostnader tilsier at konsernet har et tap på leiekontrakten som løper ut 2018. Avsetningen er gjort med utgangspunkt i kontraktsfestede utbetalinger over gjenværende leieperiode, og det foreligger dermed lav usikkerhet knyttet til forpliktelsens størrelse. Kravet for måling av avsetningen innfrir vilkårene for beste estimat av forpliktelsen. I beregningen er det brukt SSB sin langtidsprognose for KPI med 2,2 prosent og diskonteringsrente hentet fra 5 årig langtidsprognose for risikofri rente basert på statsobligasjonsrenter for den gjenværende kontraktsperioden, pt. 2,07 prosent.
       
Beste estimat for tap på husleiekontrakten i Breivollveien er 24,5 millioner ved utgangen av 2013, hvorav 5 millioner er klassifisert som kortsiktig mens resterende 19,5 millioner er langsiktige. Per 31. desember forfaller ingen av disse forpliktelsene senere enn 5 år, mens 5 millioner hadde forfall senere enn 5 år per 31. desember 2012.