Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 20
 
HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Vedtak om strykning av Infratek AS fra notering på Oslo Børs
     
Oslo Børs vedtok den 18. mars 2014 å stryke aksjene i Infratek AS fra notering på Oslo Børs. Strykning av aksjene ble gjennomført i henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4), jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1). På dette grunnlag fattet Oslo Børs den 18. mars 2014 følgende vedtak:
               
Aksjene i Infratek AS strykes fra notering på Oslo Børs. Siste noteringsdag var den 20. mars 2014.
               
Vedtak om omdanning fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap
     
Ekstraordinær generalforsamling vedtok den 10. mars 2014 omdannelse av selskapet Infratek ASA til aksjeselskap, jf allmennaksjeloven §15-1. Vedtaket har trådt i kraft i forbindelse med at selskapets aksjer er strøket fra notering på Oslo Børs, og omdannelsen ble registrert i Foretaksregisteret 28. mars 2014.
               
Styret og ledelsen i Infratek er ikke kjent med ytterligere hendelser etter balansedagen som kan påvirke resultat, balanse, kontantstrømoppstilling eller oppstilling over endringer i egenkapital.
               
Erklæring
             
Vi erklærer etter beste evne overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2013 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også ar årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står ovenfor.
               
STYRET I INFRATEK AS, Oslo 8. april 2014
Lars Ove Håkansson, Leder   
Carl Johan Falkenberg
  
Mats Jönsson
Petter Darin  
Olle Strömberg
 
 
Roger André Hansen  
Rune Tobiassen
  Lars Bangen, Konsernsjef