Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 3
LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER
Spesifikasjon av lønn og andre personalkostnader
   
Tusen kroner
2013
2012
Lønn og feriepenger
26 883
14 785
Arbeidsgiveravgift
3 535
2 504
Netto pensjonskostnader
1 061
1 139
Andre personalkostnader
2 910
2 630
Sum lønnskostnad
34 391
21 058
     
Antall ansatte per 31. desember 2013 er 26.
   
     
Spesifikasjon av godtgjørelse til daglig leder og styret
   
Tusen kroner
2013
2012
Lønn til daglig leder
5 246
3 153
Pensjon
210
162
Annen godtgjørelse
27
45
Styrehonorar
1 179
1 237
Samlede ytelser til ledende ansatte utgjør
6 662
4 597
     
Daglig leder har en bonusavtale som er resultatbasert, for nærmere spesifikasjon om denne, se under konsernsjef i note 21 for konsernet.
     
I forbindelse med fratredelse av daglig leder 25. oktober 2013 har Infratek AS leid inn fungerende daglig leder fra Infratek Norge AS i perioden 28. oktober til 31. desember 2013. Kostnaden i forbindelse med innleie er ikke inkludert i de samlede ytelsene i tabellen over, og beløper seg til 166 tusen eksklusiv MVA.
     
Lån til daglig leder
   
Selskapet har ytet rentefritt lån til daglig leder som en del av bilordning. Lånet nedskrives over 10 år og er sikret med pant i eiendom. Saldo pr. 31. desember 2013 er kroner 212.500. Det årlige nedskrivningsbeløpet og rentefordel innberettes som lønnsfordel. Ved fratredelse av stillingen i selskapet skal eventuelt restlån innfris innen fratredelsesdato.
     
Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor (eksklusiv MVA)
   
Tusen kroner
2013
2012
Lovpålagt revisjon
625
647
Attestasjonstjenester
-
13
Skatterådgivning
-
-
Andre tjenester utenfor revisjon
52
103
Sum revisjonshonorar
677
763