Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 4
PENSJONSKOSTNADER, -FORPLIKTELSER OG -MIDLER
Per 31. desember 2013 hadde selskapet ytelsespensjonsordninger som omfattet i alt fire personer i privat ordning og fem personer i en offentlig ordning. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. I henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon er det etablert avtaler om innskuddspensjon for alle som ikke inngår i kollektive pensjonsordningeri konsernet. Pensjonsordningene er enten organisert i egne pensjonskasser, gjennom forsikringsselskap eller direkte fra selskapet.
     
Pensjonsforpliktelser og kostnader
   
Tusen kroner
2013
2012
Balanseført forpliktelse er fastsatt som følger:
   
Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger
8 909
8 099
Virkelig verdi på pensjonsmidler
(13 798)
(12 342)
Faktisk netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i fondsbaserte ordninger
(4 889)
(4 243)
Nåverdi av forpliktelse for ikke fondsbaserte ordninger
1 557
1 430
Ikke resultatførte estimatavvik
-
-
Arbeidsgiveravgift
220
202
Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31. desember
(3 112)
(2 612)
     
Netto pensjonskostnad fremkommer på følgende måte:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
(538)
(846)
Rentekostnad av forpliktelsen
(385)
(352)
Forventet avkastning av pensjonsmidler
516
435
Resultatførte forpliktelser ved planendring
-
-
Resultatførte estimatendringer og estimatavvik
-
-
Arbeidsgiveravgift
(76)
(118)
Medlemsinnskudd
13
9
Administrasjonskostnader
(95)
-
Sum ytelsesbaserte pensjonskostnader inkludert i lønnskostnader
(697)
(955)
Netto finanskostnad fra ytelsesplaner
131
83
Sum resultatførte ytelsesbaserte pensjonskostnader
(566)
(872)
     
Tilskuddsbaserte pensjonsordninger
(365)
(184)
Justering pensjonspremier
-
-
Sum resultatførte pensjonskostnader
(930)
(1 056)
     
     
Endring i balanseført forpliktelse:
   
Balanseført verdi 1. januar
(2 612)
3 971
Endring fra virksomhetsoverdragelse
-
-
Prinsippendring
-
-
Kostnad resultatført i året
566
871
Pensjonsutbetalinger og betaling av pensjonspremie
(934)
(1 597)
Periodens estimatavvik ført mot egenkapitalen
(132)
(5 857)
Balanseført verdi 31. desember
(3 112)
(2 612)
     
Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn for beregningen av pensjonsforpliktelsene:
     
 
2013
2012
Diskonteringsrente
4,10 %
4,00 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler
4,10 %
4,00 %
Årlig lønnsvekst
3,90 %
4,00 %
G-regulering
3,90 %
4,00 %
Årlig regulering av pensjoner1)
0,50 % / 3,25 %
0,50 % / 2,25 %
     
1) Private pensjonsordninger 0,50% og offentlige pensjonsordninger 3,25%.