Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 7
SKATTEKOSTNAD
 
Tusen kroner
2013
2012
Resultat før skattekostnader
(37 666)
44 591
Permanente forskjeller
(42 748)
(70 415)
Ikke skattepliktig gevinst ved salg av aksjer
-
-
Skattemessig konsernbidrag ført som finansinntekt
43 258
76 074
Effekt av pensjon ført over egenkapital
135
5 857
Endring midlertidige forskjeller
37 021
(12 439)
Inntekt før anvendelse av fremførbart underskudd
-
43 668
Andvendt skattemessig fremførbart underskudd
-
(21 764)
Skattepliktig inntekt
-
21 904
     
Spesifikasjon av årets skattekostnad:
   
Betalbar skatt
-
(6 133)
Skatteffekt av pensjon ført over egenkapital
(38)
1 640
Endring utsatt skattefordel (bokført)
10 097
(7 937)
Ordinær skattekostnad
10 059
(12 430)
Skattesats 31. desember
28 %
28 %
     
Tusen kroner
2013
2012
Utsatt skatt/utsatt skattefordel:
   
Driftsmidler
(21)
-
Pensjonsforpliktelser
(3 112)
(2 611)
Gevinst- og tapskonto
13 042
-
Regnskapsmessige avsetninger
24 500
-
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt
34 409
(2 611)
Skattemessig fremførbart underskudd
-
-
Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
34 409
(2 611)
Utsatt skatt/(utsatt skattefordel)
9 290
(731)
     
Avstemming av effektiv skattesats:
   
Tusen kroner
2 013
2 012
Resultat før skatt
(37 666)
44 591
Forventet skattekostnad etter nominell sats 28%
10 546
(12 485)
Effekt av endret skattesats
(344)
-
Effekt av ikke skattepliktig utbytte
-
-
Effekt av tilbakeført pensjonseffekt ført mot OCI
-
-
Effekt av ikke fradragsberettigede kostnader
(143)
55
Skattekostnad
10 059
(12 430)
     
Effektiv skatteprosent
(26,7 %)
27,9 %