Resultatregnskap Infratek AS

NOTE 8
BANK OG GARANTIER
       
Tusen kroner
2013
2012
       
Bankinnskudd innenfor konsernkonto
166 915
201 544
       
Bankinnskudd utenfor konsernkonto
-
724
       
Sum bankinnskudd
166 915
202 268
       
             
Se note 12 for konsernet for beskrivelse av konsernkontosystemet.
           
             
Bundne bankinnskudd
           
Tusen kroner
2013
2012
       
Skattetrekk
-
-
       
Depositum
-
-
       
Andre bundne midler 1)
16 407
17 261
       
Sum bundne bankinnskudd
16 407
17 261
       
1) På konsernetableringstidspunktet for Infratek-konsernet fikk de ansatte en godtgjørelse fra Hafslund ASA på 15 millioner kroner som erstatning for tap av rettigheter knyttet til bruk av Hafslund-konsernets firmahytter. Disse pengene står på konto i Infratek AS sitt navn. Midlene tilhører de ansatte og avkastningen er øremerket til bruk for sosiale formål for de ansatte i Infratek konsernet. Per 31. Desember 2013 var bankinnskuddet økt til 16,4 millioner kroner.
       
             
             
Infratek har en ubenyttet kassekreditt på 100 millioner kroner i DNB Bank ASA som er løpende med én måneds gjensidig oppsigelsestid. Infrateks låneavtale med DNB Bank ASA stiller krav til finansielle nøkkeltall. Kassekreditten forutsetter en bokført egenkapitalandel på 25 prosent for Infrateks konsernregnskap og mål på maksimum 2,0 for netto gjeld/EBITDA for Infratek-konsernet.