Copyright © 2014 Infratek. All rights reserved. Design by DesignContainer

Styrets årsberetning

I løpet av 2013 har Infratek vært igjennom flere omfattende endringer. Hafslund og Fortum solgte sine eierandeler i Infratek på henholdsvis 43,3 prosent og 33,0 prosent, og fullførte dermed prosessen som ble igangsatt da Infratek ble etablert, nemlig å skape en sterk uavhengig tjenesteleverandør i markedet for bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur i Norden.

I løpet av året er det også gjennomført interne omorganiseringer i konsernet, og fra 2014 er Infratek organisert i to forretningsområder; Infrastruktur og Sikkerhet. Sammenslåingen av forretningsområdene Sentral Infrastruktur og Lokal Infrastruktur skal bidra til en ytterligere spissing av tjenestetilbudet, gi bedre kompetanseutveksling, økt kostnadseffektivitet og fleksibilitet i leveransene. Lars Bangen er av styret utnevnt til ny konsernsjef etter Bjørn Frogner.

Investeringsselskapet Triton, som er eiere i Infratek gjennom selskapet Infratek Group AS har i løpet av 1. kvartal 2014 oppnådd en eierandel på 100 prosent. Infratek har som følge av eierskiftet blitt tatt av børs, og har endret selskapsform fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap.

Årets resultat og finansielle forhold
Underliggende drift var tilfredsstillende gjennom det meste av 2013. Sterk kulde i begynnelse av året skapte utfordringer for operativ gjennomføring, men organisasjonen var forberedt og taklet situasjonen på en god måte.

Konsernets driftsinntekter økte fra 2 779 millioner i 2012 til 2 955 millioner kroner i 2013, hovedsakelig som følge av økt omsetning innen sentralnettprosjekter og jernbanesegmentet. Konsernet fikk et negativt driftsresultat på 53 millioner kroner (103 millioner kroner) og et årsresultat på minus 52 millioner kroner (71 millioner kroner).  

Driftsmarginen endte på minus 1,8 prosent i 2013 (3,7 prosent). Forretningsområdet Lokal Infrastruktur viste en driftsmargin på 3,4 prosent (5,5 prosent) og forretningsområdet Sentral Infrastruktur viste en driftsmargin på 0,6 prosent (0,4 prosent). Sikkerhet har en driftsmargin på minus 12,6 prosent (7,3 prosent) i 2013.

Årets driftsresultat er sterkt preget av gjennomførte regnskapsmessige vurderinger av eiendeler og forpliktelser, samt restruktureringskostnader med til sammen 134 millioner. Justert for spesielle forhold viste underliggende driftsresultat 81 millioner, en nedgang på 22 millioner i forhold til 2012.

Det vises til den enkelte note for beskrivelse av de regnskapsmessige vurderinger og operative tilpasninger.

Konsernregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Det har ikke vært vesentlige endringer i regnskapsprinsipper gjennom året.

Sterk kapitalstruktur 
Konsernet har en sterk kapitalstruktur med 43,5prosent (47,1 prosent) egenkapitalandel ved utgangen av året. Netto kontantbeholdning per 31. desember 2013 er på 167 millioner kroner (244 millioner kroner). I tillegg har konsernet en ubenyttet kassekreditt på 100 millioner kroner hos DNB.

Tilfredsstillende kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra drift ble 40 millioner (94 millioner). Nedgangen i kontantstrøm fra drift skyldes i hovedsak økt netto arbeidskapital.

Gjennom året er det investert 35 millioner kroner (39 millioner kroner) i nye driftsmidler, i hovedsak relatert til kjøp av maskiner og spesialkjøretøy. Standard kjøretøy leies inn. Infratek Sikkerhed A/S har i tillegg investert 12,6 millioner kroner ved oppkjøp av 51 prosent av aksjene i Plahn Systems A/S i Danmark.

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter skyldes i hovedsak utbetalt utbytte våren 2013 på 96 millioner kroner, som representerer 135 prosent av årsresultat i 2012.

Infrateks forretningsidé og visjon videreføres
Infratek bygger, drifter og sikrer kritisk infrastruktur under visjonen; ”Sammen skal vi levere og bli ledende i Norden”. Denne strategien videreføres og forsterkes i 2014. Gjennom konsernets kjerneverdier; tilstede, arbeidsglede og bevegelse, bygger Infratek en solid bedriftskultur som bidrar til å nå konsernets mål og ambisjoner.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. For ytterligere informasjon om hendelser etter balansedagen, se note 29.

Forretningsområdene
I 2013 var Infratek inndelt i tre forretningsområder; Lokal Infrastruktur, Sentral Infrastruktur og Sikkerhet basert på tjenestene som tilbys.  Fra 2014 er forretningsområdene Sentral infrastruktur og Lokal Infrastruktur slått sammen til et felles forretningsområde for Infrastrukturvirksomheten i konsernet. Infratek har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark med henholdsvis 676 (717), 765 (826), 136 (129) og 20 (0) ansatte. Totalt har konsernet 1 597 (1 672) ansatte og hovedkontor er i Oslo.

Lokal Infrastruktur
Forretningsområdet Lokal Infrastruktur omfattet konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge og Sverige rettet mot produktområdene distribusjonsnett, vei- og gatebelysning, fiber/telekom, fjernvarme og jernbane.

Lokal Infrastruktur stod for 66 prosent (67 prosent) av konsernets omsetning i 2013, og hadde 1 018 ansatte (1 054 ansatte) ved utgangen av 2013.

Forretningsområdet Lokal Infrastruktur hadde følgende resultatoppnåelse i 2013:

Driftsinntekter: 1 965 millioner kroner (1 894 millioner kroner)
Driftsresultat: 66,3 millioner kroner (103,3 millioner kroner)
Driftsmargin: 3,4 prosent (5,5 prosent)

Justert for operative tilpasninger og av- og nedskrivninger av driftsmidler ble driftsresultatet 99,5 millioner kroner og driftsmarginen 5,3 prosent. Oppnådd driftsresultat og driftsmargin betraktes som tilfredsstillende.

Lokal Infrastruktur har de siste årene fokusert på sterk lokal tilstedeværelse for å møte behovene i markedet, og dette vil fortsatt være svært viktig fremover. Parallelt har det vært jobbet med en rekke forbedringstiltak for å øke produktiviteten og redusere driftskostnadene, noe som har begynt å gi resultater. Fokuset for 2014 vil være å videreforedle eksisterende virksomhet gjennom erfaringsutveksling og effektive systemer for å implementere beste praksis i hele forretningsområdet.

Hovedelementene i strategien er å videreføre satsningen mot de store distribusjonsnettselskapene i Norden, satse tyngre på jernbanemarkedet, og øke satsingen i storbyområdene Stockholm, Oslo, Göteborg og Öresund med Malmö.

Sentral Infrastruktur
Forretningsområdet Sentral Infrastruktur omfattet konsernets infrastrukturvirksomhet i Norge, Sverige og Finland rettet mot det sentrale transmisjonsnettet for kraftoverføring i Norden, herunder produkter og tjenester innen transformatorstasjoner, kabler og kraftlinjer for høyere spenning.

Sentral Infrastruktur stod for 23 prosent (21 prosent) av konsernets omsetning i 2013, og hadde 348 ansatte (391 ansatte) ved utgangen av 2013.

Forretningsområdet Sentral Infrastruktur hadde følgende resultatoppnåelse i 2013:

- Driftsinntekter: 671 millioner kroner (591 millioner kroner)
Driftsresultat: 3,9 millioner kroner (2,5 millioner kroner)
Driftsmargin: 0,6 prosent (0,4 prosent)

Justert for operative tilpasninger og av- og nedskrivninger av driftsmidler endte driftsresultatet på 7,8 millioner kroner med en driftsmargin på 1,2 prosent. Resultatet i 2013 for forretningsområdet som helhet er ikke tilfredsstillende. Hovedårsaken til det svake resultatet er tap på prosjekter, primært på mellomstore prosjekter innen regionalnettsegmentet. Det jobbes med tiltak for å styrke den interne kompetansen innen prosjektledelse.

Sikkerhet
Forretningsområdet Sikkerhet består av konsernets virksomhet innen høysikkerhet og tjenester rettet mot elsikkerhet. Forretningsområdet tilbyr sine tekniske sikkerhetstjenester i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Med virkning fra 10. juli 2013 har Infratek Sikkerhet AS kjøpt resterende aksjer i selskapet Infratek Säkerhet Sverige AB. Fra før av hadde Infratek Sikkerhet AS en eierprosent på 51 prosent i selskapet. Ved utøvelse av kjøpsopsjonen i juli 2013 betalte Infratek Sikkerhet 6,4 millioner for de resterende 49 prosentene av selskapet.

Den 10. januar 2013 kjøpet Infratek 51 prosent av aksjene i det danske sikkerhetsselskapet Plahn Systems A/S. Omsetningen i selskapet var DKK 29 millioner i 2012. Som en del av kjøpet eksisterer det både en salgsopsjon og en kjøpsopsjon knyttet til de resterende 49 prosent av aksjene i selskapet, som forfaller i 2018.

Den 30. september 2013 ble Eiendomssikring AS, som har inngått som en del av forretningsområdet, solgt til Safeguard Group AS. Dette er behandlet som avviklet virksomhet og er ikke inkludert i tallene under.  Selskapet hadde en omsetning på 21 millioner og driftsresultat på 2,3 millioner i 2013.

Sikkerhet stod for 11 prosent (10 prosent) av konsernets omsetning i 2013, og hadde 205 ansatte (206 ansatte) ved utgangen av 2013.

Forretningsområdet Sikkerhet hadde følgende resultatoppnåelse i 2013:

- Driftsinntekter: 317,5 millioner kroner (289,5 millioner kroner)
- Driftsresultat: - 40 millioner kroner (21 millioner kroner)
- Driftsmargin: - 12,6 prosent (7,3 prosent)

Justert for nedskrivninger av driftsmidler og goodwill ble driftsresultatet 8 millioner og driftsmarginen 2,6 prosent.

Høysikkerhetssegmentet kan vise til tilfredsstillende resultater på løpende driftskontrakter, for nye prosjekter er aktiviteten fortsatt lavere enn forventet og konkurransen om oppdragene stor. Tjenesteområdet Elsikkerhet hadde god lønnsomhet gjennom hele året. For forretningsområdet som helhet er resultatet tilfredsstillende.

Strategien fremover er å befeste Infratek sin posisjon som en nordisk høysikkerhetsaktør, og utnytte stordriftsfordeler i konsernet. Innen Elsikkerhet skal Infratek fortsatt inneha en aktiv rolle i markedet for myndighetspålagte kontrolltjenester.

Øvrig
Øvrig består av konsernets administrasjon samt konsernovergripende kostnader. Ved utgangen av 2013 hadde området 26 ansatte, inkludert 10 ansatte innen regnskapsservice som leverer tjenester til konsernets selskaper.

Øvrig viste et driftsresultat på minus 83,2 millioner i 2013 (minus 24,3 millioner). Justert for avsetninger for tap på leiekontrakt og nedskrivning av IT-investeringer var driftsresultatet 33,2 millioner kroner i 2013 (24,3 millioner kroner). Kostnadsøkningen fra 2012 til 2013 er knyttet til styrking av stabs- og støttefunksjoner på konsernnivå.

Personale, arbeidsmiljø og likestilling
Infratek legger stor vekt på å føre en personalpolitikk som legger til rette for både personlig og faglig utvikling. Konsernet vil fortsette å opprettholde, utvikle og tiltrekke seg markedets beste kompetanse. Tilgangen på teknisk kompetanse i kombinasjon med fremtidige pensjonsavganger er en utfordring. Evnen til å tiltrekke seg nye medarbeidere og beholde den eksisterende kjernekompetansen vil være avgjørende for Infrateks utvikling i den neste femårsperioden. Dette er temaer som står høyt på den personalpolitiske agendaen i konsernet.

Konsernet hadde 1 597 ansatte ved utgangen av 2013 mot 1 672 ansatte ved utgangen av foregående år, en reduksjon på 75 i løpet av året. Reduksjon i antall ansatte er et resultat av gjennomført bemanningstilpasning som følge av endret markedssituasjon for enkelte områder og avvikling av beredskapskontrakt i Sverige. I tillegg er reduksjon som følge av naturlig avgang ikke erstattet. Bakgrunnen for sistnevnte er et ønske om å redusere risikoen knyttet til bransjens naturlige sesongsvingninger gjennom året, ved i større grad å benytte underentreprenører i høysesongperioder. Nedgangen i antall ansatte motsvares dels av etablering og forsterkning innen urbane geografiske satsningsområder.

Konsernets virksomhet er teknisk faglig rettet og har historisk vært mannsdominert. Infratek har som mål å få økt balanse mellom kjønnene og det søkes medarbeidere med forskjellig erfaring, alder og interesser. Ved utgangen av 2013 er 8,5 prosent (8,2 prosent) av de ansatte kvinner. Av konsernledelsens tre medlemmer ved utgangen av året var én kvinne. Frem til omdannelse fra allmennaksjeselskap til aksjeselskap i mars 2014 var to av fem aksjonærvalgte styremedlemmer kvinner.

Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

For styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, se note 21, som er å anse som en integrert del av styrets årsberetning.

Samfunnsansvar
Infratek har ansvaret for de samfunnsmessige konsekvensene som følger av konsernets virksomhet, både med hensyn til ytre miljøpåvirkning, menneskerettigheter, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold. Infrateks arbeid innen samfunnsansvar inkluderer blant annet hvordan konsernet forholder seg til det ytre miljø, etisk handel og etiske retningslinjer for ansatte.

Styret har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 23. oktober 2012. Redegjørelsen dekker kravene i regnskapslovens § 3-3 c.  Disse retningslinjene er å betrakte som en del av årsberetningen.

Infratek har som prinsipp å tilby kundene muligheten til å velge mer miljøvennlige løsninger der gode alternativer finnes. I tillegg er det lagt opp til at ansatte og selskap arbeider målrettet med å utvikle og ta i bruk miljøbesparende arbeidsmetoder og løsninger. Videreutvikling av virksomheten, produkter og tjenester, skal basere seg på prinsipper for bærekraftig utvikling.

Infratek har iverksatt en oppfølging av underleverandører for å sikre at de overholder forpliktelsene vi har overfor våre kunder og samarbeidspartnere. Ved anskaffelser stiller Infratek etiske krav til leverandørene, hvor de forplikter seg til å utøve forretningsvirksomhet på en slik måte at de ikke bryter med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandørene forplikter seg også til å sørge for at deres egne produsenter og underleverandører ikke bryter med de samme prinsippene. Infratek stiller krav til at investeringsanskaffelser skal være av høy miljømessig kvalitet.

Etikk dreier seg om verdiforankret forpliktelse som hver enkelt har ovenfor seg selv, sin arbeidsgiver, sine medarbeidere og samfunnet som vi alle er en del av. I Infratek settes dette på dagsorden gjennom retningslinjer for etisk handel og gjennom etiske retningslinjer for alle ansatte, tillitsvalgte og styrets medlemmer. Retningslinjene regulerer adferd og handlinger, både i forbindelse med forretningsdrift og i samhandling med kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. Retningslinjene ansees som et minimumskrav. Alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske retningslinjer og interne regler som gjelder for Infrateks virksomhet. Innholdet i konsernets etiske retningslinjer skal gjøres kjent for de ansatte, og det arbeides kontinuerlig for at retningslinjene etterleves i organisasjonen.

Ytre miljø
God miljøstyring er en viktig del av Infrateks samfunnsansvar og konsernets miljøpolicy legger til grunn at videreutviklingen av virksomheten, produkter og tjenester skal basere seg på prinsipper for bærekraftig utvikling. Policyen etablerer også et prinsipp om at Infratek vil tilby kundene muligheten til å velge mer miljøvennlige løsninger der gode alternativer finnes. Infratek er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.

Infrateks påvirkning på det ytre miljø er i hovedsak relatert til håndtering av avfall og bruk av transportmidler. Innen avfallshåndtering har vi avtaler med Norsk Gjenvinning AS i Norge og Stena Recycling i Sverige, som sørger for at avfall fra virksomheten blir tatt i mot og behandlet på en best mulig måte med tanke på miljøet. Når det gjelder konsernets bilpark arbeides det kontinuerlig med en mer effektiv og fornyelse av denne til mer miljøvennlige kjøretøy. Infratek skal derfor disponere moderne kjøretøy med lave utslipp av CO2, og konsernet har som mål at vi ikke skal benytte tjenestebiler som er eldre enn fem år. Ved utgangen av 2013 hadde Infratek 1279 kjøretøy.

For å heve kompetansen og bevisstheten rundt miljøspørsmål blant hver enkelt ansatt, har Infratek innført en obligatorisk elektronisk miljøopplæring for alle ansatte i konsernet. Det er tilrettelagt for at nye ansatte i Infratek også skal gjennomgå den samme opplæringen.

Helse, miljø og sikkerhet
Ansattes helse, velferd og sikkerhet kommer alltid først. Infratek har vært en IA-bedrift siden våren 2005, og arbeider kontinuerlig med opplæring og bevisstgjøring av ledere innen HMS, samt utvikling av konsernets verneorganisasjon. I 2013 fikk Infratek en H-verdi på 9,1, ved utgangen av 2012 var H-verdien 10,4. Selv om det er en positiv utvikling i skadesituasjonen i 2013 er skadefrekvensen for høy. I løpet av 2013 ble planer og tiltak revidert for å forebygge ulykkestilfeller i det daglige arbeidet. For å videreutvikle dette videre er det innført overgripende måltall for samtlige ledere i konsernet, rettet mot forebyggende tiltak for å unngå ulykker.

Sykefraværet har hatt en positiv utvikling i 2013, og er redusert fra 4,6 prosent i 2012 til 3,8 i 2013. Reduksjonen skyldes i hovedsak færre langtidssykemeldte enn tidligere. Fraværet varierte fra 1,2 prosent til 5,4 prosent avhengig av forretningsområde, selskap og land. De ulike selskapene samarbeider med både offentlige og privat helseaktører for å identifisere og sette inn tiltak for å redusere sykefraværet.

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i 4. kvartal blant alle ansatte, og resultatene viser god tilfredshet med egen arbeidshverdag og arbeidsmiljø i alle land. Det avholdes regelmessige møter med de ansattes tillitsvalgte. Det gode samarbeidet med de ansattes organisasjoner er et viktig bidrag til videreutvikling av konsernets virksomhet.

Risikoforhold og internkontroll
Konsernet er eksponert for risiko gjennom hele verdikjeden. Styret er opptatt av en systematisk og bevisst håndteringen av risiko i virksomheten, og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskapning. Risikohåndtering er en integrert del av forretningsprosessene og følges opp innenfor det respektive forretningsområdene gjennom prosedyrer for vurdering og oppfølging av risiko. Styret behandler Infrateks risikoeksponering ut fra en årlig risikokartlegging av konsernets virksomhet.

Infratek har implementert et felles styringssystem som definerer konsernets felles prosesser og retningslinjer og som skal sikre et godt kontrollmiljø for å oppfylle ledelsens mål og intensjoner. Vi arbeider med å styrke og systematisere internkontroll over finansiell rapportering i konsernet. Systemet skal blant annet sikre pålitelig regnskapsmessig informasjon.

I hovedsak er Infratek eksponert mot risikofaktorer knyttet til finansielle forhold, markedsforhold, driftsaktiviteter, prosjektgjennomførelse og som følge av endringer i politiske og økonomiske rammebetingelser.

Markeds- og finansiell risiko
Det er vesentlig konkurranse innen begge forretningsområdene til Infratek, og alle kontrakter oppnås ved anbud. Konsernets konkurranseevne er derfor av betydning for fremtidig utvikling og inntjening. Infratek driver arbeidsintensiv virksomhet. Som eksempel vil tilgang på arbeidskraft, fremtidig lønnsutvikling og tap av nøkkelpersonell kunne påvirke virksomhetens resultater.

Større sesongsvingninger gir svak kapasitetsutnyttelse og driftsmargin i lavaktivitetsperioder. Et større kundefrafall, redusert betalingsevne eller investeringsnivå blant Infrateks kunder, prosjektforsinkelser, driftsstans eller redusert tilgang på varer og tjenester kan føre til redusert lønnsomhet eller påvirke konsernets omdømme.

Kreditt-, likviditets- og valuta risiko
Infrateks virksomhet retter seg mot bedriftsmarkedet, og antall kunder er kontrollerbart. Infratek har historisk hatt ubetydelige tap på kundefordringer.

Infratek har i svært begrenset grad rentebærende gjeld. Renterisiko relaterer seg først og fremst til renteinntekter på konsernets kontantbeholdning, samt kundenes investeringsvillighet. Konsernet har god likviditetstilgang med positiv kontantbeholdning og en ubenyttet kassekreditt på 100 millioner kroner. Det er lånecovenants forbundet med konsernets trekkfasilitet og bankgarantier. Avtalen forutsetter en bokført egenkapital på minimum 25 prosent og et måltall på maksimum 2,0 for (Netto Rentebærende Gjeld/EBITDA) for Infratek konsernet. Infratek har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark, med rapporteringsvaluta i norske kroner (NOK), og er derfor regnskapsmessig eksponert mot valutasvingninger. Konsernet kjøper i begrenset grad varer i utenlandsk valuta. Konsernets likviditetsrisiko, kredittrisiko og valutarisiko ansees som begrenset.

Operasjonell risiko
Alle prosesser i verdikjeden er eksponert for operasjonell risiko. Det er særlig innenfor driftsaktiviteter og prosjektgjennomføring operasjonell risiko er størst. Dette kan medføre: 

Skade på ansatte
Skade på miljø
Skade på egne eller andres eiendeler
 

Vi har etablert forsikringsordninger som omfatter alle vesentlige skadetyper. Vi håndterer den operasjonelle risikoen gjennom detaljerte prosedyrer for aktiviteter i samtlige operative enheter og ulike typer beredskapsplaner. Vi har et omfattende system for å registrere og rapportere farlige forhold, uønskede hendelser og skader. Vi analyserer disse fortløpende for å forebygge og begrense eventuelle konsekvenser, samt for å sikre at vi kan følge opp årsakssammenhenger og iverksette nødvendige tiltak.

Regulatorisk risiko
Konsernets virksomhet er underlagt offentlige lover og regler som bl.a. berører helse, miljø og sikkerhet. Enkelte deler av konsernets virksomhet krever også offentlig autorisasjon. Endringer i regulatoriske forhold som gjelder muligheten til eller krav om å kjøpe tjenester fra tredjepart kan videre påvirke virksomheten. Utbygging av ny infrastruktur og vedlikehold av eksisterende infrastruktur er i noe grad regulert av offentlige myndigheter. Endringer i gjeldende lover og regler kan påvirke etterspørselen etter og lønnsomheten til Infrateks tjenester.


Eierstruktur og aksjonærforhold
Selskapets aksjekapital var 319 millioner kroner fordelt på 63 863 224 aksjer ved utgangen av 2013. Infratek Group AS eier 100 prosent av aksjene i Infratek AS. Styret har fullmakt til å utstede inntil 6 386 322 nye aksjer fram til ordinær generalforsamling våren 2014.

Styrets arbeid
Styret har vedtatt instruks for eget arbeid og evaluerer sitt arbeid årlig. Det er avholdt fjorten fysiske styremøter, samt tre ved skriftlig saksbehandling i 2013. Revisjonsutvalget har avholdt seks møter i løpet av året.

Styret har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 23. oktober 2012. Redegjørelsen dekker kravene i regnskapslovens § 3-3 b.  Disse retningslinjene er å betrakte som en del av årsberetningen.

Styret har vedtatt retningslinjer for etikk og samfunnsansvar og varslingsrutiner i henhold til arbeidsmiljøloven. Det er oppnådd enighet om ikke å etablere bedriftsforsamling. Styret er derfor direkte ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Styret oppfylte allmennaksjelovens krav til kjønnsrepresentasjon frem til selskapet ble omdannet fra ASA til AS. Da andel kvinnelige ansatte i konsernet utgjør under 20 prosent, har konsernet hatt fritak for kjønnsbalanse blant de ansattes representanter.

Utbytte og disponering av årets resultat i morselskapet
Infratek har som mål å opprettholde et utbyttenivå på 50 prosent eller mer av åresresultatjustert for ikke-kontantgenererende poster. Med bakgrunn i årets negative årsresultat og likviditetssituasjonen gjennom året foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for 2013.

Styret følgende disponering av årsresultatet i Infratek AS:

        Overført fra annen egenkapital:

(27,6)   millioner

        Avsatt til utbytte:

  0,0     millioner

        Sum disponert:

 (27,6)  millioner


Utsikter for 2014
Samfunnets forventning til stabile og robuste løsninger for kritisk infrastruktur er økende, og dette øker kvalitetskravene til eksisterende anlegg. I tillegg medfører et økende forbruk behov for forsterkninger av eksisterende anlegg og bygg av nye anlegg. Parallelt presser klimautfordringene frem krav om utbygging av fornybare energisystemer blant annet i form av vindparker og fjernvarmeanlegg med tilhørende infrastruktur. Kollektivtransporten i Norden står overfor samme utfordringer både med hensyn til stabilitet, kapasitet og klima. Jernbane og sporvei er således store offentlige satsningsområder i tiden fremover. Behov for sikring og overvåkning av kritisk infrastruktur øker både som følge av økt terrorfrykt og krav til stabile løsninger.

Disse faktorene gir samlet sett gode markedsmuligheter for Infratek. Dette underbygges av tydelige tegn til økt investeringsnivå blant konsernets kunder.

Forventet vekst i markedet for kritisk infrastruktur fører til et generelt behov for økt kompetanse og kapasitet. I tillegg vil et forestående generasjonsskifte i mange av de tekniske miljøene, gi utfordringer for alle aktører og spesielt for de aktørene med lukkede hjemmemarkeder. Kapasitetsutfordringene vil bidra til at flere netteiere vil gjøre bruk av det åpne markedet og vurdere utskillelse av utførende virksomhet. Dette vil gi nye muligheter for Infratek gjennom virksomhetsoverdragelse eller oppkjøp. Prosesser av denne karakter er som oftest politisk styrt og krever god innsikt i de lokale forhold og tålmodighet for å oppnå ønskede posisjoner.

Total ordrereserve for 2014 er tilfredsstillende, men normale sesongsvingninger gjennom året tilsier imidlertid betydelige svingninger i oppdragsmengde fra kvartal til kvartal.

God håndtering av prosjektrisiko er avgjørende for Infrateks resultater. Inneværende år har vært preget av relativt store tap i prosjekter og iverksatte tiltak som skal sikre en bedre analyse av prosjektrisiko fra tilbudsstadiet til gjennomføringsfasen forventes å gi økonomiske resultater fremover.

Styret har en aktiv rolle i utvikling av konsernets forretningsstrategi.

 

Styret i Infratek AS

Oslo, 8. april 2014

 

 

Lars Ove Håkansson                 Carl Johan Falkenberg                Mats Jönsson 
Styreleder


Petter Darin                             Roger Andre Hansen                 Rune Tobiassen
 


Olle Strömberg                          Lars Bangen
                                            
Konsernsjef